Skip to content

13 juni: van “federale verkiezingen” naar Vlaams referendum

12 mei 2010
by

Res Publica

Een stem voor een van de V-partijen kan het verschil maken.

Luttele weken scheiden ons nog van de federale verkiezingen die nu al historisch worden genoemd, vooral omdat ze het feitelijk bankroet van de Belgische rechtstaat illustreren. Dat ze ongrondwettelijk zijn, staat buiten kijf: de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (die eigenlijk niets meer is dan een erkenning van het Vlaamse territorium binnen het Belgisch staatsverband) was een conditio sine qua non om ze te organiseren,- zo luidde de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.

Terecht hebben een aantal personen, organisaties, en zelfs politieke partijen, verbonden met de Vlaamse beweging, al aangekondigd dat ze de uitslag zullen aanvechten met alle mogelijke middelen. Inbegrepen daarin allerlei reflexen van burgerlijke ongehoorzaamheid en organisatorische boycot. Juridisch is dat verdedigbaar, psychologisch stelt het een probleem. De vraag is immers, of de van de politique politicienne balende burger die nieuwe obstructiemanoeuvres niet zal rangschikken bij de belangenconflicten, alarmbellen, grendels, en ander gereedschap waar het gehate Wetstraat-establishment zich zo mee amuseert. De vraag is tevens, of een beweging die het voortbestaan van het huidige België ter discussie stelt, zich wel moet blijven vastklampen aan dat oude constitutionele kader van de Belgische federale staat.

Een andere definitie van deze verkiezingen zou dat dilemma kunnen oplossen. Het is billijk om de ongrondwettelijkheid ervan aan de kaak te stellen. Maar tegelijk moeten deze verkiezingen door de Vlamingen geher-legitimeerd worden. Op 13 juni krijgen zij namelijk de kans om de Gordiaanse knoop door te hakken en ervoor te zorgen dat dit de laatste federale verkiezingen worden.

Het flagrant virtueel karakter van een “democratie” die zelfs geen wettelijke verkiezingen meer georganiseerd krijgt, vraagt immers om een daadwerkelijk no pasaran. Een proteststem dus, tegen het systeem, tegen de instellingen die dit soort situaties voortbrengen, tegen de politieke klasse die ervoor verantwoordelijk is. In die optiek gaat het dus niet meer om het kiezen van zitjes en postjes in de Wetstraat, in de loze veronderstelling dat alles terug in zijn normale plooi zal vallen. Niets laat veronderstellen dat zich echte oplossingen zullen aandienen in het traditionele Belgische kader: in die zin is de uitslag op zich, als basis voor een federale zetelverdeling, zelfs ronduit irrelevant. De enige echte keuze, waar wij op 13 juni voor staan is: verder gaan met België, en er alle anomaliën bij nemen,- ofwel de stekker uittrekken. En daarmee is het constitutioneel deficit rond deze stembusgang van de baan: laten we er gewoon een volksraadpleging van maken, boven en buiten de politieke waan van de dag.

Deze verkiezingen zijn, wat Vlaanderen betreft, meta-electoraal: ze hebben nu al de impliciete betekenis van een onafhankelijkheidsreferendum verworven. Partijpolitiek is de grens dan vrij gemakkelijk te trekken. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, een van de absolute steunpilaren van het Belgische establishment, heeft het voor ons al gedaan (zie De Standaard van 12/5). Wie voor het status-quo kiest, heeft de keuze tussen de drie partijen die sinds het ontstaan van dit land het politieke spel bepalen (CD&V, open-VLD en SP.A) plus het neo-unitaristische Groen! De drie traditionele partijen hebben de Belgische constructie bepaald en ons gebracht tot waar we vandaag staan: faites vos jeux.

Wie genoeg heeft van het geknoei en van een propere canvas wil vertrekken, heeft een duidelijk alternatief ter beschikking: hier dienen zich drie politieke formaties aan die, elk op hun manier, afstand nemen van het huidige bestel en de monarchie: Vlaams Belang, Nieuw-Vlaamse Alliantie, en Lijst Dedecker.

Met moet er niet aan twijfelen dat de establishmentpartijen een “gematigde”, on-Vlaamse uitslag zullen aangrijpen als een mandaat van de kiezer om voort te gaan met het Belgische verhaal, in de richting van een hypothetische staatshervorming, inclusief nachtelijke vergaderingen, “institutionele creativiteit”, surrealistische deals die aan elk van beide kanten anders worden uitgelegd, enz. Het is anderzijds evident dat de drie V-partijen een gelijkaardige analyse maken als het in hun voordeel uitdraait: een Vlaams-radicale uitslag, boven de 50%, wie van de drie ook de meeste stemmen verzamelt, moet gelezen worden als een plebisciet pro onafhankelijkheid. Wat er verder in de federale kamer en senaat gebeurt, is dan marginaal: het politieke zwaartepunt komt op dat moment sowieso in het Vlaamse Parlement te liggen, waar de drie V-partijen gezamenlijk hun moreel gezag kunnen aanwenden om het onafhankelijkheidsdebat op te starten.

Kunnen zij voldoende “traditionele” parlementsleden overtuigen, dan kan dit leiden tot de geboorte van de Vlaamse republiek, via een verklaring met de allure van een Magna Charta of een Bill of Rights of een Plakaat Van Verlatinghe. Geen bye,be, Belgium dus, maar Hello Flanders, het geboorte-attest van een nieuwe natie zoals Europa er toch al een aantal kent. Koudwatervrees is hier niet meer aan de orde. Natuurlijk zullen er dan nog noten zoals Brussel te kraken vallen. Maar onderhandelingen van staat tot staat zijn eerlijker, dan deze waar een minderheid een meerderheid intern gijzelt.

Science-fiction? De geschiedenis leert dat Zwarte Zwanen uitvliegen als niemand ze verwacht. Vooral als de dingen onnoemelijk traag evolueren, kan het soms ineens rap gaan, denken we maar aan de val van de Berlijnse muur. Dit is een ondubbelzinnig appèl aan alle Vlaamse burgers: stem tegen de Belgische impasse, laat dit soort verkiezingen nooit meer opnieuw gebeuren, geef het Vlaamse zelfbeschikkingsrecht een kans. Zelfs wie in normale tijden “traditioneel” stemt, moet beseffen dat de inzet op 13 juni  elders ligt.  Een stem voor een van de drie V-partijen kan het verschil maken tussen verder afglijden in de institutionele chaos, en een Vlaams-republikeins project waar wij allemaal beter van worden. De sociaal-economische thema’s, het armoedeprobleem, de migratie, onveiligheid, het juridisch apparaat, de ecologische uitdagingen…, ze verdienen om hoog op de politieke agenda te komen. Een systeem dat alleen nog met zijn eigen overleving begaan is, raakt steeds verder verwijderd van de reële maatschappelijke thema’s.

Thuisblijven of blanco stemmen is geen optie. “Traditioneel” stemmen, is stemmen voor het status-quo dat dit land al jaren lam legt, en het politiek establishment honoreren dat voor de impasse verantwoordelijk is.  Alleen een V-stem kan gehoord worden als een krachtig “Neen aan de chaos”. Vlaanderen heeft op 13 juni een afspraak met de geschiedenis.

Julien Borremans (Denkgroep Res Publica)

Frans Crols, ex-directeur “Trends”, nu voorzitter adviesraad

Koenraad Elst, oriëntalist-publicist

Pol Herman (Pro Flandria)

Dirk Melkebeek, uitgever

Guido Naets, oud VRT-journalist

Jan Neckers, journalist

Marc Platel, publicist

Johan Sanctorum, filosoof-publicist

Roger Van Houtte, gewezen dagbladjournalist

Jan Van Malderen (Pro Flandria)

Jan Verheyen, cineast (Gravensteengroep)

NB. Deze opinietekst  werd aan alle “Vlaamse” kranten aangeboden (De Standaard eerst) en geweigerd. Het is dus wellicht niet overdreven om van een “regimepers” te spreken… 

Advertenties
87 reacties leave one →
 1. Koenraad Elst permalink
  12 mei 2010 18:20

  Door zijn sociaal-economische tegenstander Open VLD wél aanvaardbaar te noemen en de communautair-gerichte N-VA niet, geeft Luc Cortebeeck zelf toe dat de sociaal-economische thema’s dit keer minder belangrijk zijn dan de communautaire kwestie. Wie gelooft nu de mensen nog die volhouden dat de kiezer “de echte problemen” buiten de communautaire sfeer situeert?

 2. 12 mei 2010 21:13

  Prachtige analyse, en ik hoop dat enkele journalisten dit stuk intussen ook al gelezen hebben.
  Kunnen ze nog vanavond een antwoord verzinnen 😉

 3. Karin Verelst permalink
  12 mei 2010 22:43

  Wat de ongrondwettelijkheid betreft volledig accoord. Het moet zelfs mogelijk zijn om, op grond van het arrest van het (toenmalige) Arbitragehof, de voorbereidingen voor de verkiezingen door de Raad van State in kortgeding te laten opschorten (men kan moeilijk zeggen dat een stemgerechtigde én stemplichtige burger in dezen geen betrokken partij is…). Het probleem is dat stemmen op die zogenaamde V-partijen ook helemaal geen optie is. Ze zijn immers

  – sociaal-economisch ultraliberaal
  – moreel gezien “tsjeven” van den ergsten graad
  – cultureel gezien middenstanders in den slechtsen zin van het woord
  – ecologisch gezien dikke hypocrieten

  Om eerlijk te zijn durf ik mij niet in te beelden hoe een grondwet eruit gaat zien die door dat soort ideologie voortgebracht wordt. Van sociaal-economische grondrechten of art. 23 (recht op wonen) zal er niet veel sprake zijn, vrees ik. Om over politieke acties tegen de almaar toenemende kloof tussen arm en rijk maar helemaal te zwijgen. Werken zult ge mogen doen tot ge erbij omvalt terwijl de banken – als ze maar Vlaams “verankerd” zijn, nietwaar – het geld naar hun kop gesmeten krijgen. Let er ook eens op: we hebben nu al een Ministerie van Werk, niet van Werkgelegenheid (Arbeit macht frei)! En als “ecologie” betekent dat ge 60 Bfr. voor een vuilzak moet betalen en in het gevang vliegt omdat ge een sigaret opsteekt, terwijl de grootvervuiling ongehinderd doorgaat (GSM-masten, kernafval in Mol, fijn stof, Zaventem, verkeerschaos ten gevolge van massa’s camions omwille van de heilige “just in time delivery”…), wel, dan hoeft het voor mij niet per se. Bovendien zal Brussel hoe dan ook op een of andere manier deel uitmaken van Vlaanderen, en ik heb niet de indruk dat men binnen de V-regionen in staat is te leven met het feit dat er in Vlaanderen in elk geval een Franstalige minderheid zal aanwezig zijn, zoals trouwens doorheen de geschiedenis der Zuidelijke Nederlanden altijd het geval is geweest. Een andere traditie uit de Zuidelijke Nederlanden, het gemeentelijke en stedelijke zelfbestuur, wordt door de Vlaamse jacobijnen (een triestige poging tot naäpen van de Hollandse Protestantse politieke cultuur; “V-ers” blijven rondwandelende minderwaardigheidscomplexen) verafschuwd en in den grond geboord. In dat kader past ook dat walgelijke verhaaltje over de Vlaamse “landelijke mentaliteit”, terwijl wij groot waren en zouden moeten zijn in en door onze stadstaten, het enige niveau waarop democratie en ecologie echt mogelijk en verzoenbaar zijn. Dit intellectuele onvermogen om werkelijke politieke zelfstandigheid na te streven en op te bouwen komt het flagrantst naar voren in het veelgehoorde klakkeloze gezever over het “Europese niveau”, waar men nu onlangs de laatste schijn van democratie openlijk heeft afgeschaft – of hoe wilt gij de condities van het Europese “reddingsplan” voor Griekenland en andere staten anders politiek duiden? Maar daar hoort ge hier niemand over, behalve nog wat enthousiast geleuter over de “Europese economische regering” van Van Rompuy – lees dien term nog eens goed en besef wat hij betekent.

  Nee, sorry dus, een dikke buis. België is inderdaad een ramp, maar zoals het er nu naar uitziet wordt Vlaanderen een nog veel grotere. Ik ben au fond niet tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen, al is “Vlaanderen” een al even ahistorisch construct als “België”. Maar als het is om van den regen in den drup te belanden, dan moogt ge het wat mij betreft houden.

  Ik heb dit reeds elders geschreven, maar allez, herhalen kan geen kwaad. Alleen in lokaal gegrondveste, zelfstandige stedelijke gemeenschappen is het regeren (cratein) van het volk (demos) mogelijk, zoals in een stedenbond dien bijeengehouden wordt door een formeel (eventueel niet erfelijk, voor het leven verkiesbaar) koningschap dat als bemiddelaar naar binnen en buiten optreedt. Zekere infrastructurele en sociale herverdelingsmechanismen kunnen op bondsniveau verdragsrechtelijk worden vastgelegd, evenals – indien gewenst – een aantal juridische en militaire aangelegenheden en het gebruik van een eenheidsmunt. Voor dit soort bevoegdheidsoverdrachten van onder naar boven – en niet omgekeerd, dus geen “subsidiariteit” – kunnen à la Zwitserland speciale kiesomschrijvingen worden ingevoerd, waarbij uiteraard niet de loutere geografische meerderheid over het hele grondgebied doorslaggevend is. Een grondleggend handvest verplicht bij toetreding de leden (steden en gemeenten) een aantal mensenrechten te garanderen (waaronder ook sociaaleconomische en culturele grondrechten vallen, evenals bepalingen m.b.t. ecologisch verantwoord beleid). De ondertekenaars van het handvest vormen een staat die zich internationaal laat ertegenwoordigen op elk gewenst niveau.

  Van enige stoutmoedigheid merk ik in de discussies over onze politieke toekomst evenwel bitter weinig. Waarom gaan we niet voor een hedendaags politiek experiment met revolutionaire allure, maar dan zonder ons heil te zoeken in geweld? Laten we de Hanze heruitvinden, in plaats van een minuscule technoversie te fabriceren van de jacobijnse natiestaat. Weg met al dat burgertruttengedoe!

  • Wilfried permalink
   13 mei 2010 20:36

   Sorry voor de schrijver maar dit staat vol tegenstrijdigheden, ik kan ze via dit medium niet opnoemen maar ik heb de indruk dat dit geschreven werd door een CD&V er die in paniek geraakt is.

   • Karin permalink
    17 mei 2010 16:24

    Paniek waarvoor? Wie is er hier bang van een beetje “tegenstrijdigheid”? Zelfs in de wiskunde is absolute consistentie niet afdwingbaar, hoeveel te meer moet dit dan niet het geval zijn in zoiets veranderlijks en weerbarstigs als de werkelijkheid? En dat ik een tsjeef zou zijn, dat is wel de beste van allemaal… Hallelujah!

 4. Luc Verellen permalink
  13 mei 2010 07:46

  Prachtige analyse, inderdaad, dit is het ei van Colombus: maak van illegale verkiezingen een referendum tegen het systeem!
  De traditionele partijen hebben zichzelf buiten spel gezet, en de Vlaming kan nu kiezen tegen België en voor een van de drie V-partijen. We moeten absoluut de kaap van de 50 % halen, dat zit erin.
  Het doemdenken van K. Verelst deel ik niet, en evenmin zijn de drie V-partijen één pot nat. Er zijn wel degelijk verschillen tussen het donkerblauwe LDD (populair bij zelfstandigen en ondernemers), de nieuwe centrumpartij NVA, en VB met een uitgesproken sociaal profiel (dat ook al lang veel stemmen van de socialisten weg trekt).
  We hebben hier dus tegelijk te maken met een politieke herverkaveling, die de traditionele partijen in Vlaanderen irrelevant maakt.
  Jammer voor Cortebeeck en heel de pro-Belgische kliek.

  • dwars bekeken permalink
   17 mei 2010 14:04

   VB een sociaal profiel? laat me niet lachen. lees even “wiens belang?” van Van Overloop en je ziet dat ze even donkerblauw zijn als LDD en OVLD tesamen

 5. 13 mei 2010 09:40

  Beste auteurs,

  Dit stuk ondersteun ik volledig. Het is niet omdat een Forza Flandria niet mogelijk is, dat daarom geen gerichte campagne versus de drie traditionele partijen mogelijk is. In plaats van elkaar vliegen af te vangen, lijkt het mij nuttiger voor de Vlaamse Zaak dat de V-partijen elk een tegenstander kiezen.

  Johan Sanctorum heeft ooit eens in een stuk gesteld dat de V-partijen de voorafspiegeling zijn van het partijlandschap zoals zich dat na de Secessie zou kunnen voordoen, wel, ik zie daar ook brood in. VB, N-VA en LDD zijn alle drie gewonnen voor het onafhankelijkheidsproject, en beogen toch elk een segment van het huidig traditioneel kiespubliek:

  Vlaams Belang lijkt mij vooral goed te scoren bij die mensen die in de steek gelaten zijn door het loftsocialisme. Die mensen die de problemen van de multi-culturele samenleving het eerst voelen, ver voor Van Der Taelen daar een stukje over schrijft. Het zijn de arbeiders in stadswijken, de conducteurs op treins en chauffeurs van bussen, die dagelijks zien hoe er blijkbaar sociaal zwakkeren bestaan die nog meer privileges hebben dan zijzelf.

  N-VA lijkt mij vooral een CD&V-kiezerspubliek aan te spreken. Bart De Wever presenteert een conservatisme waar Wouter Beke alleen maar kan bij kwijlen, sinds het kartel is het Vlaams-nationaal gevoel in de onderste regionen van de partij merkelijk gestegen en dus de onvrede met de belgicistische partijtop ook, bovendien profileert N-VA zich als een gezinspartij. Noem Jan Jambon op economisch vlak rechts, BDW op moreel vlak conservatief in het midden en Bracke op sociaal vlak links, en je hebt de typische kenmerken van een toekomstige centrumpartij.

  LDD heeft nu wat problemen, maar de goudader die ze aangeslagen heeft, ligt er nog steeds. In Vlaanderen is ruimte op economisch rechts, voor die liberalen die na acht jaar paars bont en blauw staan en na drie jaar impasse snakken naar het geïnspireerde, originele liberalisme van weleer. Niet de gespindoctorde versie daarvan à la Slangen, of de dictaten van de grootste socialist in maatpak van het Westelijk Halfrond (Guy Verhofstadt: ik bezorg u 200 000 jobs), maar het inzicht dat teveel overheidsbemoeienis alleen maar armoede brengt.

  Als N-VA-kandidaat in West-Vlaanderen (plaats 6, hupla, meteen wat promo) ben ik natuurlijk bevooroordeeld, maar ik denk dat een dergelijke strategie meer zal opbrengen voor de Vlaamse Zaak dan het telkens maar overvloeien van hetzelfde water in communicerende vaten.

  De 50 % voor de V-partijen is realistisch als we ons door vragen à la Cools niet uit elkaar laten spelen (Cools: Waar verschilt het VB van het N-VA? Antwoord: Mevrouw Cools, wij verschillen vooral met het status quo, en dat is het belangrijkste), niet op elkaar beginnen meppen dus. Als we erin slagen, in volle verkiezingskoorts, elk vanuit zijn inzichten, de burger warm te maken voor het Vlaams staatsproject, dan staan we stukken verder.

  Of dat nu voorlopig confederaal is (push de Vlaming niet, het is geen Hollander, maar een onzeker iemand) of meteen maar onafhankelijkheid hier en nu (wat het VB claimt, maar waar ik minder in geloof, laat ons eerst nog maar eens goed debatteren over Brussel) maakt niet zoveel uit: elke stem die niet naar CD&Verradelijk, SP.anti-Vlaams of Open maar niet Vlaams, Liberaal of Democratisch gaat, is winst voor ons allen.

  Dit als mijn kleine bijdrage. In de politiek ben ik echter maar een kleine garnaal. Misschien moeten de grote walvissen daar maar eens over vergaderen.

  Beste groeten,

  Brecht.

 6. Erik Speliers permalink
  13 mei 2010 11:02

  Een snelle en adequate reactie op de degoutante fatwa van het ACV.
  Ik ben zelf lid van die vakbond, en overweeg om mijn lidmaatschap op te zeggen. Probleem is alleen: wat is het alternatief?
  Er dient toch opgemerkt dat de media (VRT, De Standaard) weeral aan vervalsing doen door Bart De Wever als uniek slachtoffer voor te stellen. Op de lepe vraag van de journalist, of Luc Cortebeeck een stemadvies wil geven, draait die eerst wat rond de pot, beveelt dan gezamenlijk CD&V, SP.A, VLD (jawel!) en Groen aan. Om tenslotte de drie overblijvende “zweeppartijen” (hij noemt ze zelfs niet bij naam, maar dat is ook niet nodig)te verbanvloeken.
  Daarmee komen VB, NVA en LDD netjes in één nieuw cordon terecht. Dat ze van de nood een deugd maken!

  • Bob Castelein permalink
   13 mei 2010 14:34

   Beste,

   Een vakbond heb je niet nodig. De HVW (Hulpkas voor Werklozen) doet evenveel voor u dan de traditionele vakbonden. Bovendien is de Hulpkas politiek neutraal. Zet de stap, verlaat uw vakbond, en moedig ook anderen aan om hetzelfde te doen. Op die manier kunnen de traditionele vakbonden uitgerookt worden.

   Ook een ziekenfonds die gerelateerd is aan een traditionele partij is echt niet nodig. Stap gewoon over naar het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

   Met Vlaamse groet,

   • 14 mei 2010 16:22

    Geachte,heer,mevrouw,

    Ik heb u reactie gelezen in denkgroep voor onafhankelijkheid waar je mensen de goede raad geeft,dat er geen vakbond nodig is,ook als je werkloos bent.

    De reden waarom ik reageer is: hvw hulpkas voor werklozen, de volledige naam en adres mij willen mee te delen via mijn e-mail adress.

    Alvast bedankt bij voorbaat.

    Met vlaamse groet,

    Seghers Jacques

   • dwars bekeken permalink
    17 mei 2010 14:07

    evenveel als de vakbonden? vraag dat aan alle mensen die door de HVW al onvoldoende of onjuist geïnformeerd zijn. nog niet te spreken over de wachttijden eer je krijgt waar je recht op hebt.

   • Karin permalink
    18 mei 2010 14:29

    Allez, dit is precies wat ik bedoel. In den V-hoek zit er nog wel meer volk dat denkt dat de “traditionele” vakbonden moeten “uitgerookt” worden. Want een vakbond is immers toch niet meer dan een politiek gekleurde hulpkas, nietwaar? Ga dat maar vertellen aan al die mensen die op straat vliegen omdat het aandeelhouderscapitalisme van de bankencrisis (die het zelf veroorzaakt heeft) profiteert om nog meer en nog waanzinnigere “herstructureringen” door te voeren. Zonder de vakbonden kwamen ze rechtstreeks en onomkeerbaar in de armoede terecht (het lompenproletariaat wordt stilaan heruitgevonden). En wat er voor de gewone mens staat te gebeuren als straks de staatsbegrotingen kapseizen onder de speculatie op de door de bankencrisis nog sterk verzwaarde schuldenlast (die Blase aller Bläsen, schreef Der Spiegel onlangs), daar zullen we ons maar beter geen voorstelling bij maken. Inderdaad hoog tijd om de vakbonden “uit te roken” en de premies van de bankiers en CEO’s nog wat te verhogen.

    Aux armes, citoyens!

 7. dora kaspers permalink
  13 mei 2010 11:52

  Puik artikel. Ik deel volledig en onverkort de analyse van het artikel. Een meerderheid voor de hier vernoemde 3 V-partijen, een significante uitslag van om en bij de 50% of hopelijk zelfs meer, kan niet anders gelezen worden dan als onafhankelijkheidsverklaring. Het valt echter te vrezen dat de Vlamingen — broekschijters bij uitstek– angst zullen hebben van hun eigen schaduw. Een volk verdient zijn leiders,…..toch ?

  Let wel. Mijn oproep bestaat er juist in om net nu de gekleurde zuilen de rug toe te keren, iets wat ik overigens al decennia doe.

  Als ik bij deze één zieltje kan winnen, dan is deze reactie alvast nuttig.

  Vriendelijke groet,

  Dora Kaspers

 8. Pol Herman permalink
  13 mei 2010 12:53

  Het Vlaams Belang is nodig, De NVA is nodig , LDD is nodig.

  Nadat ik Bracke bij Phara tegen Vlaams belang hoorde uithalen, ja uithalen …je kunt de onmetelijke afstand die hij tussen NVA en Vlaams Belang beschreef niet anders benoemen , verdwenen bij mij opeens alle opgekomen twijfels of ik nog wel voor Vlaams Belang zou blijven stemmen dan wel mijn stem aan de NVA zou toevertrouwen. Velen met mij zullen vol ongeloof en enthousiasme kennis genomen hebben van hoe Bracke zich als bedachtzaam expert moreel gedwongen voelde voor Vlaanderen op te komen . Velen zullen intussen wel wat bekoeld zijn . Het kondigt zich uit voorgaande gelijkaardige wonderen bij andere partijen reeds aan dat ze er bij de NVA nog “plezier” zullen aan beleven.

  Laat het duidelijk zijn dat het binnen het Vlaams Belang rommelde en nog rommelt. Het is nooit goed als een partij decennia lang rond dezelfde figuren blijft draaien, al zijn die kopstukken in het publiek debat moeilijk vervangbaar. Het Vlaams Belang dreigt vast te roesten rond zijn kopstukken . Teveel macht bij enkelen leidt onvermijdbaar tot malversaties , clanvorming en staat vernieuwing in de weg. Dat is waar voor alle organisaties en partijen en dat is iets waar partijen en organisaties zich moeten tegen beschermen. Gezien macht zich vanzelf concentreert, is wat zich nu bij Vlaams Belang voordoet iets wat zich in alle partijen voordoet en voordeed. Wij herinneren ons in een niet zo ver verleden maar al te goed de afrekeningen , het gerommel en gedonder bij SP-A, VLD en CD&V .

  Dat onze TV zenders en media regime getrouwen zijn , dat weet zelfs een hond met een hoed op en het hoeft dus niet te verbazen dat er op de interne crisis bij Vlaams Belang meedogenloos wordt ingegaan en ingehakt.

  De NVA wist veel traditionele kiezers voor wie de overstap naar Vlaams Belang een brug te ver is , over te halen voor de Vlaamse Zaak. Maar ingewijden weten allen dat de doorsnee kiezers van zowel Vlaams Belang als van NVA vooral dezelfde waarden en doelstellingen nastreven. Insluitings en uitsluitings nationalismen wat een van de onderscheiden zou uitmaken tussen de twee formaties zijn hersenspinsels van een Dewever die nu eenmaal onderscheidingen dient vast te stellen maar die volkomen voorbijgaan aan de perceptie van de doorsnee kiezer. De meeste kiezers voor de NVA zullen wel hun redenen hebben om voor de NVA te kiezen en niet voor het Vlaams belang, maar toch voelen zij zich met vele Vlaams Belangers verbonden en zijn voor samenwerking tussen de twee partijen. Dat de NVA nog zo goed in de markt ligt bij onze media heeft met een grote behendigheid van Dewever zelf veel te maken maar zeker ook omdat die partij als instrument gezien wordt om het Vlaams Belang uit te roken.

  Bracke komt roet in het eten gooien. Bracke zal eventuele overstappers van Vlaams Belang naar NVA een tweede keer doen nadenken . De NVA profileert zich met Bracke dichter bij het regime en zal regime getrouwen overhalen veeleer dan Vlaams Belangers. Voor de Vlaamse zaak op zich is dat goed. Dit verbreedt de maatschappelijke basis voor zich Vlaams profilerende partijen. In diezelfde zin haalt LDD kiezers over van Open VLD naar een Vlaams voelende liberale partij . Op deze wijze vergroot de kans dat de V partijen samen sterk genoeg worden om zelfstandigheid te kunnen afdwingen . Bij dit alles kies ik zeker terug voor Vlaams Belang. Alleen van het Vlaams Belang ben ik zeker dat mijn stem een stem voor Vlaanderen is . De tweeslachtigheid bij een Dewever die hij met zijn behendige intelligentie weet te verdoezelen wordt met de komst van Bracke ontmaskerd. Door te blijven stemmen voor het Vlaams Belang kan ik de zweep houden op de NVA. Laat de NVA zich versterken met stemmen uit de traditionele partijen en laat ze goed opgezweept blijven door het Vlaams Belang.

  Noot: durven compromissen sluiten wordt deze dagen gelanceerd als een deugd. Dat het in België nooit ophoudt te moeten compromissen sluiten bewijst dat wij geen natie zijn en dat hierdoor 2 naties voortdurend tekort gedaan worden. Dat is slecht voor de mensen. Het Vlaams Belang profileert zich radicaal tegen het verder compromis. Bij NVA blijft dit een ‘flou artistic’

 9. 13 mei 2010 15:16

  Het optimisme is veel te groot. Enkele zaken worden vergeten:

  1) de kans is reëel dat LDD de kiesdrempel niet haalt
  2) de kans is bijzonder groot dat de V-partijen niet boven de 50% geraken
  3) de V-partijen vangen mekaar vliegen af
  4) N-VA wil het VB uitroken (BDW in terzake: een VB-stem is een verloren stem) en aldus als nuttige idioot het establishment depanneren

 10. Florestan permalink
  13 mei 2010 16:19

  We moeten inderdaad oppassen voor teveel optimisme. Niettegenstaande ik de analyse 100% deel, als NVA-er: alleen de gezamenlijke score van de 3 V’s telt nu.

  Om op de punten van KG te antwoorden:

  1) LDD is inderdaad de onbepaalbare factor in deze. Men hoort ze nauwelijks, laat staan over Vlaams zelfbestuur. Een beetje profilering terzake zou niet misstaan, of ze halen inderdaad de kiesdrempel niet.
  2) Die 50% is een streefdoel, ik vind dat we ervoor moeten gaan. Maar zelfs al zijn het 45%, dan is dat nog een factor waar de Wetstraat niet naast kan kijken. Onder de 40% zou ik teleurstellend vinden. Maar de prognoses wijzen daar niet op.
  3) De V-partijen moeten stoppen met elkaar kapot te maken, en moeten hun kiespubliek afbakenen, “de koek verdelen”. Er kan geen sprake van zijn dat NVA VB zou opslorpen.
  4) De “vertsjeving” van NVA is inderdaad een reëel gevaar. Er is in mijn partij ook een discussie over aan de gang, die door de top uit de media wordt gehouden.
  Anderzijds: als NVA CD&V-stemmen kan aantrekken, en door die centrumkoers kiezers weer verliest aan VB, zijn dat toch perfect communicerende vaten, niet? Beiden elk 20%, en LDD de resterende 10%, dat zou een droomscenario zijn.

  Nogmaals: we moeten gaan voor die 50% V-stemmen. Deze verkiezingen zijn inderdaad “historisch” .

 11. Roeland Van der Stighelen permalink
  13 mei 2010 17:06

  Beste allemaal ,

  Op weg naar onze onvermijdelijke Vlaamse onafhankelijkheid met een duidelijke stem op 13 juni 2010 voor onze onafhankelijkheid . Niet meer bedelen en stamelen aan de poort maar onvoorwaardelijk het eigen recht in eigen handen nemen.
  Succes en groeten
  Roel

 12. Pieter de Bondt permalink
  13 mei 2010 17:49

  De overtuigden moeten nu niet meer overtuigd worden, maar wel zij diegenen die zich elke verkiezing laten meeslepen door ijdele beloften.Binnen een paar dagen zullen ze beginnen met de dreiging dat de pensioenen in gevaar komen, dat de sociaal-economische belangen alle aandacht vragen, dat de eerste prioriteit moet gaan naar de zwaksten en dat het feitelijk nog zo slecht niet gaat in ons landje.
  Mogen we het nog meemaken dat de V partijen, samen een standpunt innemen tegen al de traditionele partijen en mekaar niet meer besmeuren

 13. 13 mei 2010 18:15

  En zeggen dat er nog zoveel Vlaamsgezinden lid zijn van een CM-ziekenfonds. Mijn advies: ‘Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds’. Bel gewoon gratis 0800-179 75 of surf even naar http://www.vnz.be. Vorig jaar groeide het V&NZ met 5 %: laat het dit jaar nog wat meer worden…

 14. swa cauwenbergh permalink
  13 mei 2010 19:10

  Stem voor Vlaamse onafhankelijkheid.
  Zet ook uw naam op de lijst op
  http://www.vlaamseonafhankelijkheid.be

  • piet permalink
   16 mei 2010 14:33

   Zeker doen en misschien ook massaal een mail sturen naar het ACW met de vraag wie zij nu verdedigen…de Vlaamse arbeider/middenstander of toch eerder de franstalige brusselse bourgeois met riante weddes en huizen van 1 miljoen euro. Misschien voelt Cortebeeck (met zijn eveneens riante wedde)zich inderdaad beter thuis in die dure middens??

   • dwars bekeken permalink
    17 mei 2010 14:10

    of mijn baas frans of nederlands spreekt maakt geen zak uit: hij blijft mijn baas en dus mijn natuurlijke tegenstander. ik voel me meer verbonden met een waalse arbeider dan met een vlaamse kapitalist. lees behoorlijk je geschiedenis en je zal zien dat de vlaamse beweging een sociale strijd was, niet gericht tegen waalse arbeiders maar wel tegen vlaamse fabrieksdirecteurs die omwille van de “standing” frans (met haar op) spraken

 15. willem Goossens permalink
  14 mei 2010 07:02

  Denkt men nu echt dat de NVA en lijst Dedecker mee de stekker zal uittrekken, plots ziet Sigfried Bracke het Vlaamse licht, zal hij een drakendoder worden, of het paard van troy voor de NVA.
  ik geloof dat alleen het Vlaams belang de moed heeft om het einde van België in te luiden, maar die worden samen met hun kiezers al jaren buiten spel gezet, als Vlaams nationalist zie ik na vijftig jaar van strijd, dat het geen zin meer heeft, de Vlamingen hebben geen eigenheid, geen fierheid, zelfs hun vlag wordt verguist, dan denk ik aan dat zangertje dat zich rijk vergaard heeft op de rug van de Vlamingen via VTM (de zender die de Vlamingen dom houdt), en nu de Belgische francofone kaart trekt, en de verrotte en vergane driekleur ophemelde in een kwelend loflied vol Vlaverraad, waarschijnlijk op zoek naar een lintje van het hof . arm volk.

  • Hendrik Van der Elst permalink
   16 mei 2010 09:59

   Over de stap van Siegfried Bracke om zich bij het NVA aan te sluiten heb ik ook mijn twijfels, ik neig ook naar de “paard van Troje” interpretatie. Mocht dat zo zijn hoop ik dat Bart De Wever het op tijd door krijgt – en dat hij dan de gepast actie neemt ( zijnde SB stante pede uit de partij zetten en als dat teveel stemmen zou kosten geen deelname meer aan de federale regering maar een blokkeringsminderheid (Maddens) voor alles en niets forceren ).

 16. Wendy Verschaeren permalink
  14 mei 2010 09:01

  @ Willem Goossens en andere zwartkijkers

  Ik ben 21, studente, en deel jullie pessimisme niet. Het droefgeestig gezeik over de “verloren Vlaamse fierheid” en “volksverraad” moet ophouden. Stop die bierkelderpraat!
  Ik deel de mening van mensen als Brecht Arnaert: laten we dit zien als een revolutionair avontuur, een point-of-no-return dat Vlaanderen los maakt uit de Belgische ruïne:

  “De 50 % voor de V-partijen is realistisch als we ons door vragen à la Cools niet uit elkaar laten spelen (Cools: Waar verschilt het VB van het N-VA? Antwoord: Mevrouw Cools, wij verschillen vooral met het status quo, en dat is het belangrijkste), niet op elkaar beginnen meppen dus. Als we erin slagen, in volle verkiezingskoorts, elk vanuit zijn inzichten, de burger warm te maken voor het Vlaams staatsproject, dan staan we stukken verder.”

  Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Ontegensprekelijk is Vlaams Belang de voortrekker inzake het onafhankelijkheidsverhaal. Maar NVA kan een boel mensen over de streep trekken die nooit VB zouden stemmen. Beiden hebben hun eigen rol te spelen. Een peleton heeft nu eenmaal trekkers, een middenmoot, en tja, ook een staart. Momenteel is dat LDD. Die moeten duidelijk kleur bekennen, of ze zijn hun status van “V-partij”, met de daaraan verbonden electorale bonus, kwijt.

  Deze opinietekst zet die lijnen heel duidelijk uit. Volhouden jongens, goed bezig!

  • willem Goossens permalink
   14 mei 2010 16:30

   lieve wendy, ik ben zeker geen zwartkijker maar een realist, toen er van U nog lang geen sprake was, voerde ik al mee een strijd tegen het onrecht ons Vlamingen aangedaan , , marsen op Brussel, en andere democratische betogingen zoals leuven en de voer kwestie enz., wel wij werden altijd verraden door eigen politici, zoals ook de volks unie ons verraden en verkocht heeft, het overschot je van deze partij, vandaag de NVA, zal juist het zelfde doen voor de smeer en de macht. daar zijn ze trouwens al volop mee bezig. al worden ze door de gansters van de vakbonden ook al in een soort cordon geplaatst, hoor cortebeeck maar eens bezig.
   als er dan toch een strijdbare partij opstaat voor eigen volk, dan worden ze door het Belgische en Waalse esthablisment verguisd en tot racisten geslagen in een cordon , vandaag zijn ze trouwens ook al in broeder twisten verzeild, en de linkse pers haakt daar natuurlijk gretig op in. als ik de eind balans opmaak van mijn meer dan vijftig jaar strijd tegen de Belgische bezetting, ervaar ik het volgende, Vlaams in de oppositie, Belgisch eens aan de macht.ooit hoorde ik een blaaskaak om wapens roepen aan de ijzertoren, vandaag likt hij de kont van het hof.
   en weet ge wat DIE BIERKELDER PRAAT ZOALS u DAT NOEMT, opgebracht heeft, matrakslagen op mijn bakkes, traangas in mijn ogen, de cel in gegooid voor vierentwintig uur, en ge broodroofd.
   en de vraag die ik mij persoonlijk stel, ofwel zijn wij een volk zonder eigenheid, ofwel vervalsen ze de verkiezingen.dat is vandaag de opinie van een moegestreden Flamingant.

  • Wilfried Tielemans permalink
   14 mei 2010 18:45

   Het is inderdaad niet nodig op pessimist te zijn maar men moet wel de toestand met gezond verstand bekijken. Op het ogenblik dat bij de NV-A het succes zal toeslaan zullen zij alles over boord gooien om op federaal vlak mee te spelen, zelfs de 5 resoluties van het Vlaams Parlement
   zullen zij verloochenen. Ik hoop dat ik ongelijk zal krijgen.

 17. Bart Seghers permalink
  14 mei 2010 09:06

  Prima tekst. De drie V-partijen zouden zich hierdoor moeten laten inspireren en hun strategie op elkaar afstemmen. Complementair werken, in plaats van obstructief.
  Toch vind ik dat er wat te licht over het probleem Brussel wordt gegaan. Hier is duidelijk nog extra denkwerk nodig. We moeten vermijden dat Wallobrux ons Europees isoleert, ze gaan dat zeker proberen. Europees lobbyen dus, dat moeten we nu al doen.

  Vlaamse groet

  B.S.

 18. Jan Goossens permalink
  14 mei 2010 11:32

  Hoelang hebben de Vlamingen toegelaten dat de traditionele partijen keer op keer de Vlaamse belangen offerden om deze anti-Vlaamse constructie in leven te houden?
  Hoe kunnen Vlaamse politici nog altijd, zonder te blozen, beweren dat we moeten onderhandelen, dat een oplossing dichtbij was! De grondwet wordt alleen bindend als het om francofone voordelen en gunsten gaat, of dat deel van elk akkoord.
  La Belgique sera latine … al 2 eeuwen! De Vlaming wordt steeds weer racisme verweten als hij nog maar probeert gelijke rechten af te dwingen.
  Neen, dit België, liever niet!

 19. 14 mei 2010 12:09

  Prima tekst, ook verschenen op mijn webstek

 20. PJean permalink
  14 mei 2010 13:40

  Door de verknochtheid aan macht maakt B Dewever momenteel een gigantische blunder.
  Door een mol binnen te halen die zijn opdracht is, gangen graven onder de Vlaamse doelstellingen” zodat deze instorten en door niet samen te werken met de echte Vlaamse Bevolking, lees: het Vlaamse Belang,veroorzaakt de NVA meer schade en schande dan voordeel aan Vlaanderen én de Vlamingen.
  Samenwerken wil niet zeggen dat men met alles moet eens zijn onderling, samenwerken wil zeggen ‘aan een koord trekken’ in het voordeel van Vlaanderen en de Vlamingen die nota bene hun vette wedde betalen.
  Wie nu een stem geeft aan cd&v, spa, vld en zeker groen, die steunt openlijk de verdere roofbouw op Vlaanderen, die steunt het decadent parasitisme, die steunt het openstellen van de grenzen voor nog meer vreemdelingen die nu al met veel te veel hier aanwezig zijn om enkel maar te parasiteren, die steunt het extreem toenemend brutaal geweld en die gaat akkoord met de verwoesting van een toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
  Griekenland heeft bewezen tot wat linkse regimes in staat zijn en wat linkse regimes realiseren, nl. ellende en miserie voor de eerlijk werkende én gewerkt hebbende burgers.
  Hopelijk ziet NVA nog op tijd in wat het aan ’t verwoesten is, als ze zouden bekennen dat ze met de V-partijen willen afspraken maken hoe we verder gaan met de Vlaamse Republiek dan ben ik er zeker van dat de 2 V-partijen samen de 75% overstijgen. Ik laat bewust de LDD links liggen want die partij kan men moeilijk ernstig noemen, wie gaat nu met een iemand die eens in zijn leven een programma van het niveau ‘10 om te zien’ heeft gepresenteerd als boegbeeld naar verkiezingen!!!! Kan het nog degoutanter?
  Als NVA dat niet wilt dan weten wij waar NVA voor staat, duidelijker kan niet.

 21. Thomas permalink
  14 mei 2010 14:46

  “Griekenland heeft bewezen tot wat linkse regimes in staat zijn en wat linkse regimes realiseren, nl. ellende en miserie voor de eerlijk werkende én gewerkt hebbende burgers.”

  Klopt niet: Tussen 2004 en 2009 was de rechtse, conservatieve partij van Kostas Karamanlis aan de macht.

  Op 1 jaar kan je een land niet naar het bankroet leiden.

  • PJean permalink
   16 mei 2010 13:19

   Beste Thomas,
   Op één jaar kan links ENORM VÉÉL schade veroorzaken, luister alleen al naar de waanzin die links momenteel aan ’t uitkramen is betreffende de pensioenen. Hopelijk hebt u het beroemde linkse zilverfonds niet uit uw hoofd verbannen, zeker nu dat vol zit tot aan de rand want dat komt onze pensioenen ten goede, weet u wel, volgens links is alles in functie van ‘de mensen’, ze hebben er nooit hardop bij gezegd ‘welke mensen’……

   • Karin permalink
    18 mei 2010 14:48

    Links, links, links…. Allemaal de schuld van “links”! Zelfs de uitbarsting van die Ijslandse vulkaan, om de aandacht van de financiële crisis aldaar af te leiden, die heeft “links” immers ook veroorzaakt, of vergis ik mij:

    http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=4J2N554U&word=ijsland

    En de bankencrisis in de Verenigde Staten, wat een chance dat er nu die BP-ramp is, want allemaal de schuld van “links”!

 22. Bart Seghers permalink
  14 mei 2010 14:56

  Laten we hier elkaar niet platslaan met clichés als links en rechts. De Vlaamse republiek moet vooral geen bananenrepubliek zijn, maar een echte pluralistische natie met een sterke culturele identiteit. Zo’n welvarende en sterke regio, Europa zal hier nooit naast kijken. Als er iemand uit de Europese boot zal vallen, zijn het de Walen.
  Vlaams Belang is de pionier van deze staatsvormingsgedachte, NVA moet volgen, anders mogen we het vergeten. De komende verkiezingen worden “erop of eronder”. Wat mij betreft: erop. Laten we ervoor gaan, eendrachtig!

  B.S.

  • 14 mei 2010 22:02

   Ik word zo moe van die rechtse bullshit van de zogenaamde Vlaamse Nationalisten. Iedereen die economisch wil denken weet dat hoe groter de massa, hoe meer er te verdelen valt. En die onnozelaars van rechts denken dat wij met ons 5 miljoen het beter zullen doen zonder België.
   Als ze deze bullshit nog eens kaderde in een Europees verband, maar VB is anti-europees, NVA liegt als ze beloven dat het allemaal beter zal gaan als de vlamingen het alleen zullen doen en LDD is ultrarechts wie het goed heeft wil dat zo veel mogelijk zo houden en wie dat niet kan, nou ja, pech gehad.
   LDD is zo rechts dat ze vooral status quo nastreven op vlak van herverdeling van de rijkdom.
   Dat is zo voor alle Vlaamse navelstaarders. Zo lang het maar goed gaat in Vlaanderen met de Vlamingen. Dat de rijkdom is gebouwd op het leegroven van de Belgische Congo, effe vergeten.
   Opel vertrekt uit Vlaanderen: waarom? Omdat er nog landen zijn waar een goed loon voor uw werk en goede arbeidsvoorwaarden ver weg zijn. Wie wordt daar beter van, juist zij die het al hebben, wie is de pineut? De Vlaamse arbeider die op de straat staat.
   Dus Vlaams stemmen als oplossing van die verdomde impasse rond B-H-V is geen oplossing want je bent verplicht van dan rechts te stemmen. En sorry maar Vlaanderen is voor mij minder belangrijk dan de wereld en de mensen op die wereld.
   DS

   • Hendrik Van der Elst permalink
    16 mei 2010 09:51

    In België werkt dat anders : de Vlaamse “massa” dient enkel en uitsluitend om de Waalse “massa” verder te sponsoren in hun zalig dolce farniente en zakkenvullerij. In zo’n context heeft België voor ons geen enkele waarde meer.

 23. 14 mei 2010 15:18

  Ik stel voor dat daarna Vlaams-Brabant zich afscheurt. Al dat geld dat naar andere provincies gaat, dat moet ook gedaan zijn! (Al berekend wat ons die ring in A’pen zal kosten?)

  • 14 mei 2010 22:04

   Proficiat met dit idee.
   De Limburgers willen zich ook afscheiden en samen met Nederlands Limburg terug gaan naar de goede tijden van het land van loon.
   DS

   • 18 mei 2010 10:04

    Het graafschap Loon was besloeg grosso modo het grondgebied van Belgisch Limburg. Nederlands Limburg behoorde daar niet toe. Het graafschap is ook al sinds de 11de eeuw verbonden met het Prinsbisdom Luik. Als de Limburgers zich al met iemand moeten verbinden nadat ze zich van de historische aberatie ‘Vlaanderen’ hebben afgescheiden, zal het dus met de Luikenaars moeten zijn 😉

  • Hendrik Van der Elst permalink
   16 mei 2010 09:49

   Al berekend wat het niet-hebben van de ring rond Antwerpen ons al jaren kost? De Ijzeren Rijn? De abominabele infrastructuur in het algemeen? De ongebreidelde import van achterlijkheid en broedmachines die kindergeld binnenrijven zonder iets aan de opvoeding van hun nakomelingen te doen? Justitie waar de stomste zaak 10 jaar en meer moet duren? De honderdduizenden ambtenaren met totaal nutteloze jobs? De misdadigers die loslopen op straat bij gebrek aan gevangenisplaatsen?

 24. Staf d'Haese permalink
  14 mei 2010 23:28

  Afspraak op het Vlaams referendum van 13 juni!

 25. willem Goossens permalink
  15 mei 2010 07:37

  ja ja, DS ! De Socialisten die gaan het doen, de liberalen gaan het ook doen, de CVP, ers gaan het heel zeker ook doen, voor de zoveelste maal sturen ze hun loze beloftes de vlaamse hemel in. daarom is de staatschuld zo hoog als een toren, en gaat de economie ten onder aan de enorme lasten die ze opgelegd worden, natuurlijk zijn de Vlaams nationalisten hier de schuld van in de linkse geesten ,zelfs als het regent krijgen wij de schuld. dat het ene fabriek sluit na het andere en naar betere oorden trekt, zal liggen aan het goed bestuur van de super blauwe, gele en rode politieke economisten die wij, o, zo rijk zijn, ze zorgen zeer goed voor hun zelve, het schoonst bewijs hiervan is het geval Dehaene die vreet uit verschillende ruiven . dit land is ziek man, het ligt op sterven na dood, alleen fanatici houden het in leven met slechte zuurstof om hun jarenlange staats melkerij in stand te houden, en het verenigd Europa van vandaag waar ik ook grondig tegen ben, zorgt ervoor dat de rijken rijker worden en de armen armer .Europa is een vangnet voor sjarletanse politici die het te bruin gebakken hebben, en geen enkele belofte hebben nageleefd, Verhofstadt, leterme, enz! we zullen zien wat de NVA gaat doen na een mogelijke overwinning, hoop doet leven.
  maar de blindheid van sommigen wordt echt fatalistisch.

  • 15 mei 2010 08:15

   Willem,
   quote: “natuurlijk zijn de Vlaams nationalisten hier de schuld van in de linkse geesten ,zelfs als het regent krijgen wij de schuld. ”
   Ik kan me niet herinneren dat ik over schuld heb gesproken (of ik heb mijn eigen tekst niet goed opgesteld). Mijn enige bedenking is, Vlaams stemmen is te rechts stemmen en zo Vlaams ben ik niet want dat helpt de mensen niet vooruit en de wereld ook niet.
   Verder bieden uw verwijten aan allerhande politici hun adres nog steeds geen antwoord op mijn fundamenteel probleem met Vlaams dat te rechts is naar mijn zin.

   mvg
   s

   • Staf d'Haese permalink
    15 mei 2010 09:29

    Ik zou mezelf situeren tussen rood en groen en heb ooit ook op de bijhorende partijen gestemd. Nu is mijn stem resoluut Vlaams en op een V-partij. Als de V-partijen de Vlaamse autonomie moeten doordrukken dan is dat zo. In een onafhankelijk Vlaanderen of een confederatie zal er ook nog aan politiek gedaan moeten worden. Het is niet dat alles dan stopt met de V-partijen. Integendeel , hun rol zal dan voor een groot deel sublimeren. Andere politieke thema’s dan de staatsstructuur zullen dan opnieuw de bovenhand krijgen.

   • willem Goossens permalink
    15 mei 2010 11:23

    Dus U bent vlaming maar niet Vlaams, rijmt dat maar aan elkaar, wel man dat is nu juist de ziekte van de vlamingen zie! een voorbeeldje, de koning gaat ergens op bezoek, school kinderen worden verplicht om met een belgisch vlagje te zwaaien, dat vinden ze n

   • willem Goossens permalink
    15 mei 2010 11:45

    DS
    sorry ! mijn antwoord werd afgebroken omdat mijn ogen het niet zo goed meer doen, ik ga hier verder: – dat vinden ze leuk, maar als ik de nederlanders zie hoe spontaan en verknocht ze zijn aan hun koninghuis, dan voel ik mij droef te moede. ook al ben ik geen royalist.
    wij Vlamingen zijn onze eigenheid verloren, wij leven in een land dat nooit een land geweest is voor ons, wij leven als Vlamingen in een bezet Vlaanderen, gedomineerd door Franstaligen en gesteund door een bende politieke verraders van Vlaamse oorsprong.
    draai en keer het hoe je wil, wij zijn gewoon de melkkoeien van den Belgiek. en moeten verder zwijgen.
    en Vlaams is te rechts volgens U, maar links heerst dan toch maar over( inderdaad) een bende ruziemakers die het vertikken om zoals de Walen een front te vormen. de huidige verkiezingsslogans van de regeer partijen zijn het om uit te gieren. en de Vlamingen zijn de specialisten in het zeveren tegen elkaar om hun eigen gelijk te halen.anderzijds heeft iedereen zijn eigen mening.
    voor mij telt er maar een zaak, een onafhankelijk Vlaanderen, al ware het met de duivel .
    maar helaas de duvel slaapt.

   • Pol vandamme permalink
    16 mei 2010 16:13

    Wel als dappere TW’s en D’s op dit forum nu ook al hun fameus mollenwerk denken te moeten doen…liever toch met volle naam, jongens…en terloops, nog niet gemerkt dat het Vlaamse discours momenteel niet meer onder de indruk is van jullie doemsenarios of van verdeeltactieken. Toch prachtig dat jullie toch elkaar steunen..ontroerend!

 26. Isca permalink
  15 mei 2010 09:46

  Ter attentie van grapjassen als TW en DS: jullie snappen blijkbaar echt de ernst van de zaak niet.
  België is een perverse constructie. Als ik in Overijse/Jezus-Eik (Vlaams-Brabant dus) bij de bakker in het Nederlands om een brood vraag, kijken ze me aan alsof ik van de planeet Mars kom. Het francofone publiek in deze zaak is duidelijk geamuseerd.
  Hun strategie is steevast deze:
  1) “En masse” inwijken, en zich niet aanpassen. Zich organiseren.
  2) Overal in het openbaar luidkeels hun taal opdringen (winkels, de post…: en de brave Vlamingen maar “hoffelijk” zijn).
  3) Verwachten dat ze consequent in het Frans bediend worden en “faciliteiten” eisen
  4) Dit als een politieke factor gebruiken om aanhechting bij Brussel te vragen.

  Het is een efficiënte strategie, die van Aalst tot Mechelen wordt gebruikt.
  Punt 4 komt uit de mouw telkens er nog eens moet “onderhandeld” worden: dan geldt opeens “le droit du sol” wel, namelijk als recht van inwijkelingen om territorium over te hevelen naar hun plaats van herkomst.
  Altijd, voor alles, moeten wij een prijs betalen. Zoals bij BHV: ook over grondwettelijke zekerheden moet “onderhandeld” worden, en komen meester-loodgieters als J.L. Dehaene met “oplossingen” aandraven. Telkens verliezen de Vlamingen,en als NVA niet oppast zullen ze, voor ze het beseffen, meezitten in zo’n depannagescenario.

  Dus, enige echte oplossing: de propere opdeling. Het is zoals bovenstaand manifest het zegt (een van de meest heldere analyses over dit probleem die ik ooit las, het kan soms toch zo simpel zijn!): BHV is een Belgisch probleem. Elke “Belgische” oplossing zal tot nieuwe problemen leiden.
  Dus: V-stemmen op 13 juni is de boodschap. Al de rest is nu bijzaak. Elke Vlaming maakt zijn keuze. Ik zal Vlaams Belang stemmen, omdat zij de onafhankelijkheid expliciet in hun programma zetten. Bart De Wever krijgt het woord “republiek” zelfs niet uitgesproken.

  • Hendrik Van der Elst permalink
   16 mei 2010 09:44

   U hebt groot gelijk. Ik maakte het ook “aan den lijve” mee gedurende de 7 jaar die ik mocht slijten gedurende mijn studies aan de VUB. De enige Franstalige mevrouw die me in mijn moedertaal trachtte te bedienen in Elsenen was een … immigrante uit Frankrijk, Parijs. ZIJ deed wel moeite daar waar ik in alle andere winkels in de buurt nog net geen gele ster op mijn jas moest naaien als in Nederlands gebruikte. Ik ben geen radicaal iemand maar daar ben ik het wel vrij snel geworden – ik ambieerde namelijk geen loopbaan als voetveeg.

 27. Walter Herrebaut permalink
  15 mei 2010 09:52

  Vlaams Belang en NVA moeten beide winnen (ik laat het zwalpende LDD even buiten beschouwing).
  Een NVA-tsunami zou die partij alleen maar in de verleiding brengen om de overwinning te verzilveren in macht, postjes, en federale regeringsdeelname. Zogezegd om een “vette vis” binnen te halen in de staatshervorming, we kennen dat.
  VB moet dus mee wegen en het radicalisme blijven bepleiten. Samen kunnen deze twee een politieke aardverschuiving veroorzaken. Het is nu of nooit!

 28. Erik Segers permalink
  15 mei 2010 10:35

  Ik hoop vooral op transparante debatten in de aanloop naar verkiezingen in de media hoewel ik wel al weet naar waar mijn stem zal gaan. Er zullen altijd wel meelopers zijn binnen partijen maar ook intelectuelen en 13 juni is al snel daar dus hopen op genoeg kansen voor debatten en meningsverschillen en vooral dat ze allemaal eens voldoende tijd krijgen om te zeggen wat ze willen zeggen zonder dat er weer de een of de andere de teut gesnoerd word wegens te weinig zendtijd.
  Gezond kritisch zijn is goed, overdreven kritisch zijn niet…dat is me dunkt met alles zo.
  Groetjes aan iedereen. Erik Segers.

 29. PJean permalink
  15 mei 2010 11:06

  Ik respecteer iedereen zijn mening maar de waarheid heeft zijn rechten.
  Zowel de franskiljons als de Vlamingen hebben het steeds over ‘onze democratie’?
  Waar halen ze het recht om te spreken over onze democratie? Wij leven niet in een democratie maar in een ordinaire particratie, vijf ezels en een paardenkop denken dat zij het beleid mogen uitzetten!!!
  In een democratie bepaald de meerderheid van de bevolking de spelregels, wie het daar niet mee eens is is zo vrij als een vogeltje om weg te vliegen.
  Nemen we nu de verkiezingen, wie bepaald wie ‘moet’ verkozen worden om het jobke binnen te rijven? Juist, iemand van die 5 ezels en die paardenkop.
  Waarom niet lijsten opstellen zonder opvolgers, bvb van 50 personen opgesteld van A naar Z en de burgers bepalen wie er gaat zetelen, die met de meeste voorkeurstemmen staat op 1 enz enz, voor een zetel zijn er bvb 40.000 naamstemmen nodig uitgaande van 6.000.000 stemgerechtigden, 6.000.000 : 40.000 = 150 afgevaardigden, dat deze berekening ook van toepassing moet zijn in Wallonië en Brussel is de logica zelve.
  De partij met de meeste deelnemers boven de 40.000 stemmen is in de meerderheid en levert de eerste minister, dat iedereen die stemt maar één stem mag geven is bij deze zo helder als kraantjeswater.
  Gevolg, zelfs de persoon die op de 39ste plaats staat kan na de verkiezingen de 1ste positie innemen, kwestie van goed werk geleverd te hebben en betrouwbaar te zijn.
  Wij burgers zijn per slot van rekening de werkgevers van de vertegenwoordigers en vertegenwoordigers zijn nog altijd verplicht het product te promoten van de firma waarvoor ze werken, zo niet volgt ontslag. Daarom is een jaarlijkse evaluatie wenselijk, wie onbekwaam en niet meewerkend is gaat eruit en wordt vervangen door de persoon die dan weer de meeste stemmen achter zijn naar had maar net buiten de boot viel.
  Door dergelijke methode toe te passen, een echte democratische methode, zullen ze wel uitkijken met verraad te plegen, een praktijk die nu schering en inslag is in alle partijen.
  Dat alle nutteloze én waardeloze instellingen en clubjes moeten gesloten worden, gezien de belabberde financiële toestand in ons land, mag wel duidelijk zijn, alsook de transfers die afgebouwd moeten worden, die moeten elk jaar met 50% t.o.v. het jaar ervoor verlaagd worden zodat deze misdaad na enkele jaren stopt, want volgens Demotte doet Wallonië het beter dan Vlaanderen, waarvoor mijn felicitaties aan Wallonië.
  Als Vlaming ben ik voor een Europa maar niet ‘dat’ Europa zoals het momenteel werkt, dit is een ware dictatuur waar uitgerangeerde zakkenvullers zich nog eens op een sadistische wijze kunnen uitleven en hun zakken vullen met enorme schade aan de Europese bevolking. Alleen al de vreemdelingen tsunamie wordt Europa fataal, zowel op gebied van leefbaarheid, veiligheid als welvaart.
  Daarom is mijn keuze voor 13 juni al snel bepaald, ik kies voor vooruitgang, niet voor stilstand en achteruitgang, dus 1 + 11 is bij deze niet 12 maar 111.

  • Hendrik Van der Elst permalink
   16 mei 2010 09:38

   Goede reactie. Ik zie maar 1 zwak punt : hoe en wie gaat die jaarlijkse evaluatie van de volksvertegenwoordigers doen? Enige mogelijkheid die ik zie is een jaarlijkse herverkiezing ( wat met de huidige technologie via internet makkelijk genoeg is, rechtstreekse democratie dus en je hoeft zelfs je huis niet uit tenzij je geen computer met internettoegang hebt, een probleem dat makkelijk via bibliotheken of VDAB kantoren kan opgelost worden, die hebben massa’s PC’s met internettoegang staan die voor zoiets kunnen dienen ) want zoiets toevertrouwen aan een orgaan dat onder toezicht van de overheid zou werken die moet geëvalueerd worden is de deur openzetten naar “gefoefel” in achterkamertjes.

   • PJean permalink
    18 mei 2010 15:37

    Geachte,
    Volkomen mee eens, met de huidige middelen moet dergelijke evaluatie kunnen gebeuren in een tijdsspanne van één week, niemand is verplicht maar men moet ervan uitgaan dat als er bvb 500 stemmen afgegeven worden waarbij er 490 een negatief advies geven aan bvb de eerste minister dan moet die man vertrekken, punt. Als men deze regel duidelijk overmaakt dat er zo zal gehandeld worden dan ben ik zeker dat er geen 500 maar eerder 500.000 een stem zullen binnen brengen op het gemeentehuis, biblioteek of via computer.
    Er zal eerst moeten gekeken worden op fraude zodat dat voor 100% uitgesloten wordt.
    In de privésector is dat een vaste regel, waarom niet dergelijke eerlijke werkwijze toepassen bij de volksbedriegers én ministers?
    Bij dergelijk systeem zullen we van bepaalde onbetrouwbare figuren NOOIT nog iets horen.
    Namen noemen heeft bij deze geen zin want dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken, ierdeeen heeft wel een reden om iemand te belonen of af te schieten.

 30. Hendrik Van der Elst permalink
  16 mei 2010 09:28

  Dit is het dus inderdaad : honoreren we de knoeiers die ons land na 50 jaar van “niet opgeven” in zo’n lamentabele staat brachten, centraal Afrika waardig ( inclusief de zeer goed gevulde zakken en een leeggezogen land waar niets meer behoorlijk werkt ) of willen we trachten aan te knopen met landen zoals Duitsland, Denemarken, … In het laatste geval moeten we inderdaad voor een “V” partij stemmen, in het eerste een PS partijkaart en dito hangmat kopen tot het systeem onherroepelijk crasht ( wat in de nabije toekomst ligt, zie Griekenland ).

 31. Eric Van den Abeele permalink
  16 mei 2010 09:48

  Ik ondersteun deze heldere analyse volledig.
  Wat Brussel betreft: hier is de “doctrine Crols” m.i. het juiste spoor. Dit armlastig stadsgewest zou wel eens snel in de uitverkoop kunnen belanden.Wie wil nu zo’n verloederde negorij met piekende armoede- en criminaliteitscijfers?
  En voor de rest: alleen het Vlaams Belang is de motor en promotor van de onafhankelijkheidsgedachte. Ik zie binnen NVA teveel tekenen van “vertsjeving”. Benieuwd of De Wever en Bracke het gerommel aan de basis zullen kunnen dempen.

 32. Frans Depeuter, auteur, redacteur van het tijdschrift 'Heibel' permalink
  16 mei 2010 12:39

  Het mooiste moment dat ik als 73-jarige nog mee zou kunnen maken, zou de dag zijn waarop Vlaanderen een onafhankelijke republiek wordt. De uitspraak van Alexander Decroo, dat België een Siamese tweeling is, klopt helemaal, maar als royalist-belgicist knoopt hij daar een foute conclusie aan vast, nl. dat het land als dusdanig onsplitsbaar zou zijn. De werkelijkheid is immers dat bij Siamese tweelingen de een de ander HINDERT en dat bij aanwezigheid van twee verschillende harten – wat ongetwijfeld het geval is voor België -, een team bekwame chirurgen het ‘gedrochtje met succes uiteen zal halen.
  Ik onderschrijf dus volledig de inhoud van de tekst. Wat ik er helaas in mis, is de oproep tot de drie V-partijen om zich te bundelen tot één Forza Flandria, dat is immers de enige mogelijkheid om de Vlaamse droom te realiseren. Jammer genoeg blijkt de ene V-partij het nog altijd belangrijker te vinden stemmen af te pakken van de andere V-partij dan SAMEN dat éne doel na te streven. Als ik Bracke hoor zeggen dat de NVA NOOIT een Forza Flandria zal sluiten met het VB, vraag ik me bezorgd af of een NVA-stem wel zo verstandig is. Overigens laat ook Bart De Wever geen gelegenheid voorbijgaan om zijn afkeer voor het VB te uiten, hoewel hij beweert tégen het cordon sanitaire te zijn.
  Net zoals in een wielerkoers een kopgroep alleen succesvol de finish zal bereiken indien ze goed ‘ronddraait’, zo zullen ook de V-partijen slechts resultaat boeken indien ze ophouden elkaar in de gracht te rijden.

 33. Jürgen Constandt permalink
  17 mei 2010 09:55

  Vlaamse collega’s

  Ik onderschrijf volkomen jullie platformtekst!

  Vriendelijke groeten

  Jürgen Constandt
  Algemeen directeur
  Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – Vlaanderen

 34. Joost Verbeke permalink
  17 mei 2010 13:23

  De EU zal jullie met open armen ontvangen en zonder dralen de Vlaamse onafhankelijkheid erkennen. Daarover mag geen twijfel bestaan. Misschien maken ze bezwaar omdat binnen de drie
  genoemde V-partijen amper een dozijn kandidaten te vinden zijn die een ‘akte van bekwaamheid’ bezitten om Vlaanderen te leiden, laat staan over genoeg moreel gezag beschikken om het ‘onafhankelijkheidsdebat’ ernstig te voeren (alleen al de vergelijking met de val van de Berlijnse Muur is een politiek-historische blunder van formaat). Maar er is nog Jan Verheyen, die kan met zijn Vlaamse Filmkes nog wat goedmaken. Hoewel de kwaliteit van zijn films nog niet de kniehoogte halen van de films van de gebroeders Dardenne; Maar dat zijn binnenkort toch maar buitenlanders.

 35. Mark Keysers permalink
  17 mei 2010 13:35

  Neen, mijnheer Verbeke, dat zijn niet “maar” buitenlanders, zij zullen onze buren worden. En wij zullen er alles aan doen om goed nabuurschap te bewaren. En zelfs niet pruttelen als er veel EU-geld naar hen gaat om hun armlastige economie te steunen.
  En dat “brevet van bekwaamheid”, ach. Brevetten van ONbekwaamheid kunnen er in de Belgische politiek alvast veel uitgedeeld worden. Het Vlaamse niveau is het enige dat nog iets of wat functioneert. De rest van het federale zootje, justitie, fiscaliteit, criminaliteitsbestrijding, het is gewoon een ramp. Om van de Brusselse knoeiboel nog maar te zwijgen.
  Surrealistische cinema verité hebben we ondertussen genoeg gehad.

 36. PJean permalink
  17 mei 2010 16:32

  Hoe meer ik er over lees hoe meer ik overtuig ben van mijn juiste keuze.
  Res Publica staat op nr 1 bij de favorieten, bij de verkiezingen blijf ik ook trouw aan dit nummer 1.
  Als dat nu massaal véél Vlamingen doen dan kunnen we binnen enkele weken/maanden spreken over een welvarende gezonde veilige leefbare republiek, nl. over de Onafhankelijke Democratische Vlaamse Republiek.
  Meer moet dat echt niet zijn.
  Laat de franskiljons maar zeveren en dreigen, voor ons moet maar één ( weer de 1!) zaak nl. de roofbouw op Vlaanderen, lees: geldkraan, door de franskiljons ‘solidariteit’ genoemd, potdicht zodat die misdaad eindelijk ophoud te bestaan.

 37. willem Goossens permalink
  18 mei 2010 08:09

  Dat Europa de Vlaamse onafankelijheid zou herkennen dat weet ik nog zo niet, de Franstaligen hebben ons jaren in een slecht daglicht gezet, door herhaaldelijk klachten in te dienen, een buitenstaander uit de eu begrijpt niet eens wat hier aan de gang is, en geeft de Franstaligen gelijk.
  ook de Belgisten hebben Vlaanderen in een slecht daglicht gezet, door steeds het Vlaams belang ooit meer dan twintig % percent van de kiezers als racisten te bombarderen door het cordon sanitair en de slechte reclame en leugens over deze partij.
  en daar zijn verschillende redenen voor, domheid, onbekwaamheid van mensen die aangesteld zijn een oordeel te vellen over andere landen, wat volgens mij al abnormaal is. zowel de afval van de Belgische politiek gaan naar europa, zo gaat ook de politieke verbranden van heel de eu naar het europees parlement
  wat Brussel betreft , brussel is van oudsher een Vlaamse stad, verfranst tot in haar ziel, met corupte fransciljonse burgemeersters aan het roer. Brussel moet dus bij Vlaanderen blijven en terug vervlaamsen.ook al lijkt dit vandaag onmogelijk.en een droom, maar dat zou alleen maar rechtvaardig zijn en te verwezlijken met echte politici die Vlaanderen lief hebben en niet uitmelken om eigen gewin.en het Hof zweieren wij eruit waar het thuis hoort, ergens in Frankrijk.
  waar ze kunnen genieten van hun bloedgeld dat een va Congo.

  • Eddy Bal permalink
   23 mei 2010 09:49

   Brussel vervlaamsen is makkelijker dan je denkt. Veel Vlaamse scholen zetten bvb. In de eerste jaren van onze onafhankelijkheid, de fasciliteiten in de fasciliteitsgemeentes UITBREIDEN maar UITDOVEND maken. Er wonen in Brussel meer geïmporteerden dan Franstaligen, die zich enkel maar aangepast hebben aan het overheersend Frans. Binnen Vlaanderen zal hun boterham enkele geboterd zijn als ze minstens ook Nederlands kunnen.
   En veel Franstalige Brusselaars en randbewoners, die nu voor ministeries werken, zullen hun job verloren zien gaan, wegens gebrek aan een Belgische regering, en er veel minder Franstalig personeel nodig zal zijn. Zij zullen noodgedwongen moeten aanpassen of hun heil elders moeten zoeken.
   En natuurlijk gaan we Brussel laten heropleven door er geld in te pompen. Alleen zal dat geld niet zo gauw meer naar de Franstalige bourgoisie gaan, maar naar de mensen. Brussel als hoofdstad van Vlaanderen zal opnieuw een echte parel kunnen worden, waar toch ook Franstaligen zich thuis kunnen voelen.
   En ja, de gemeentes die nu het Brussels gewest uitmaken, zullen één gemeente worden met één burgemeester, en géén Brusselse regering meer. We zullen als Vlamingen bewijzen dat, als men ONZE regels volgt, er met ons een goede cohabitation mogelijk is.

 38. Frans Depeuter, auteur, redacteur van het tijdschrift 'Heibel' permalink
  18 mei 2010 14:56

  In Brussel spreken hoogstens nog 15% inwoners de Nederlandse taal, dat is (jammer genoeg) even reëel als onomkeerbaar. De idee om het desondanks bij Vlaanderen te houden is illusoir, en daardoor tevens een rem op het streven naar onafhankelijkheid. Overigens zou het niet eens gunstig zijn voor Vlaanderen, want 1) Brussel is een aldoor diepend wordend moeras van schulden, 2) Brussel is een groeiend mierennest van migranten en criminaliteit, 3) we zouden opnieuw met een anderstalig gebied opgezadeld zitten, 4) Brussel zal beheerst blijven door de kapitaalkrachtige ‘noblesse’. Laat Brussel dus worden wat het voorwendt te zijn: de hoofdstad van Europa, een Washington D.C., maar wel met garanties voor de Vlaams- en Franssprekenden (en uiteraard zonder uitbreiding!). Meteen zijn we ook van de financiering van deze slokop af: dat is dan een zorg voor Europa!

 39. willem Goossens permalink
  20 mei 2010 06:51

  Wanneer gaan de Vlamingen eens ophouden met toegevingen te doen, al spraken in Brussel maar
  2 % inwoners nog Vlaams, Brussel ligt in Vlaanderen en is dus een Vlaamse stad, het enige wat daar moet recht getrokken worden , is een bestuur dat echt de Vlaamse Kaart trekt , geen verfranste (want dat zijn de ergste) Vlamingen, maar Vlaningen.in een onafhankelijk Vlaanderen
  kan deze toestand omgedraaid worden, gewoon de prang erop, geen Vlaams geen poen, met de huidige knoeiers kan dat natuurlijk niet, en ik denk dat de toekomstige Vlaamse politici zelfs in een onafhankelijk Vlaanderen nog complexen zouden hebben over hun eigenheid, als het in hun kraam zou passen, het is een proces dat jaren zou duren, om een echte eigenheid te kweken, en fier te zijn op ons land. alleen wie zich Belg noemt is fier Belg te zijn, omdat de meeste “pelgen” hun Belgische zakken kunnen vullen. ook al werden ze vaak rijk op het zweet van hun eigen volk.
  ach! maar in het algemeen zijn wij veel te mak, alleen met brave kloten kunnen ze sollen, leg onze toestand maar eens uit aan een noord Ier van enkele decennia geleden, al keur ik natuurlijk geweld volledig af. maar als we Brussel afgeven geef dan de ganse rand ook maar af, en Vlaanderen is nog een maan sikkel op de kaart..

 40. willem Goossens permalink
  21 mei 2010 06:23

  Wilt ge dat de Vlaamse buitenmensen weer zuchten onder terreur, of wilt ge nog meer asielzoekers en andere vreemdelingen van ongekende oorsprong binnen halen , stem dan voor de groene collaborateurs die met de Walen meeheulen, ze trekken de groene kaart, maar het milieu en gans Vlaanderen kan hun gestolen worden, dan moet ge stemmen op de groene communisten, voortvloeiend uit agalev, amada. Of stem op de salon socialisten die reeds compromissen afsloten met hun “vrintje” Dirupo het boegbeeld van de meest corrupte maffia partij , met zatlappen als ministers. en die na jarenlange regeringsdeelname alleen hun zelve verijkt hebben, met de slogan “een arme socialist is een goede socialist”.of anders gezegd eigendom is diefstal. dank zij hun jarenlange regeringsdeelname hebben wij vandaag het kleinste pensioen van gans europa .
  of koop een Belgische francofone kat in een zak en stem op de heimelijkheid, de sjeven, zij krijgen een Vlaamse kaakslag en bieden hun andere Belgische kaak aan, zij veranderen een Vlaamse leeuwevlag in een Belgische en waalse hanevlag. Of wil je belogen en bedrogen worden zoals onder Verhofstadt, stem dan versleten blauw.
  wordt verdomme wakker Vlaanderen!! sluit de rangen en stem op echte Vlaamse partijen. STRAF NU EENS EINDELIJK DAT JARENLANGE GEFOEFEL VAN DIE VERRADERS AF.

 41. PJean permalink
  21 mei 2010 08:26

  Beste Willem,
  Mij moet je niet meer overtuigen, mijn keuze staat al lang vast want ik denk aan de toekomst voor Vlaanderen en aan de toekomst van onze/mijn kinderen én aan onze/mijn kleinkinderen, daarom:
  STEM OP ÉÉN DAN HEBBEN WE STRAKS GEEN BALLAST MEER AAN ONS BEEN.
  Hopelijk wordt de taalgrens na 13 juni de officiële landsgrens, gedaan met pariteitwaanzin, gedaan met faciliteiten voor een zootje ongeregeld, gedaan met toegevingen, compensaties, onderhandelingen want voor mij is er één gouden regel: IN EEN VLAAMS HUIS NOOIT FRANSKILJONS GESPUIS.
  Hopelijk zien nog meer Vlaanderen eindelijk in dat er niet mee samen te leven valt, de franskiljonse mentaliteit is volledig gestoeld op parasitisme en profitariaat en dat in die mate dat Vlaanderen afzakt naar de armoede, dus, de roofbouw op Vlaanderen MOET STOPPEN, sommigen noemen het nog steeds ‘solidariteit’, ik noem het ordinaire roofbouw van de Vlaamse welvaart.

 42. willem Goossens permalink
  23 mei 2010 07:13

  het toppunt van hypocrisie was gisteren te horen in hun sjeven uithaal naar de NVA , de schrik zit er blijkbaar deze maal goed in, in hun arrogantie rekenen ze ergens toch op de domheid van de Vlamingen. met een stalen gezicht zei de hooghartige en pretensieuze madamme marian dat er moet onderhandeld worden, ze hebben verdomme drie jaar niet anders gedaan dan op een NON gestoten, niet tegenstaande enorme toegevingen voor iets dat normaal zou moeten plaats gevonden hebben zonder enige toegeving.een andere sjeef zei: dat ze de verkiezingen gingen winnen met zelfs een beetje winst.
  ik ben nu toch eens benieuwd hoe dit gaat aflopen , zijn de Vlamingen nu echt zo stom om op deze ANTI VLAAMSE MAAR EXTREME BELGISCHE sjeven partij te blijven stemmen??
  het hoogtepunt was het zingen van de Vlaamse leeuw, het klonk vals en verschrikkelijk uit de monden van zulke verraders. Normaal zou de NVA na deze aanval hun conclusies moeten trekken, en elke samenwerking gemeentelijk en in de vlaamse regering moeten stopzetten. maar daar zijn ze blijkbaar nog te veel makke VU’ ers voor zoals in hun laatste VU dagen.
  en ook moet ik effe kwijt dat ik die stem computers voor geen rooie cent betrouw.

 43. PJean permalink
  23 mei 2010 12:20

  Één zaak is een feit, nl. steeds meer Vlamingen zien de ellende, veroorzaakt door een bende verraders van cd&v signatuur geholpen door blauwe orakels van vld met steun van rode graaiers en waanzinpraters van spa zeer goed in, het slijmerig gedrag is schaamteloos, het weigeren van de grondwetten te respecteren is misdadig, hopelijk zal dat op 13 juni tot uiting komen.
  Laten wij Vlamingen ervoor zorgen dat de V-partijen, voorop VB gevolgd door NVA en LDD, op 13 juni in het nieuws van 19:00u kunnen melden dat ze “samen” de 70% gehaald hebben dan kunnen we die verraders van eigen volk, lees cd&v, spa, groen en vld, naar de verleden tijd sturen want de misdaad tegen ons eigen volk is degoutant, misdadig en choquerend.
  Vlaanderen moet elke politieker die weigert de wil van het Vlaamse volk te respecteren dumpen en er voor zorgen dat ze nergens nog aan de bak komen, w.w.z. elk bedrijf dat een verraders in zijn bestuur heeft zitten moet geboycot worden tot ze de verraders de straat op gesmeten hebben.
  We zullen de lijsten waar de misdadigers overal graaien bekend maken enkele dagen voor de verkiezingen zodat het goed in de geesten zit van de Vlaamse Burger.
  Daarom MOET er een wet komen die cumuleren VERBIED door politiekers, men neemt zijn opgelegde taak ernstig of met sodemietert op, punt. Een persoon één job voor publieke personen die parasiteren op gemeenschapsgeld.
  Hopelijk zal 13 juni DE feestdag worden voor Vlaanderen, de dag waarop Vlaanderen zijn Onafhankelijkheid heeft opgeëist, de dag dat ALLE faciliteiten voor vreemdelingen/franskiljons gestopt zijn, de dag dat vreemdelingen NIET MEER kunnen/mogen blijven parasiteren op gemeenschapsgeld zonder hier ooit enige bijdrage geleverd te hebben, geen werk en/of een strafblad dan is er maar een antwoord, VERTREKKEN, de dag dat de roofbouw op de Vlaamse welvaart gestopt wordt.
  Zou het dan toch nog gaan plaatsvinden? Zou ik het dan toch nog mogen meemaken?
  Yes, We Can Change .

 44. Jurgen Neumann permalink
  23 mei 2010 14:45

  Wat mij tegen de borst stoot is dat sommige mensen nog steeds een vodje papier als legitimatie zien om zichzelf “Vlaams” te noemen.
  Ik kreeg meerdere malen reeds de mogelijkheid om, gratis en met spoed, de Belgische nationaliteit te krijgen. Het idee alleen al degouteert mij. Als Belg zou ik nog niet begraven willen worden.
  Ondanks mijn Duitse nationaliteit(een ander stukje papier), ben ik door opvoeding en overtuiging Vlaming in hard en nieren. Dit is enkel een kwestie van daden, niet van woorden. Iedereen kan Belg worden, als Vlaming wordt je geboren. Het Belgische is een nationaliteit, die iedereen kan verkrijgen en inwisselen naar believen. Het Vlaamse is een identiteit, onuitwisbaar en allesoverheersend in het dagelijkse leven.
  Alhoewel ik geweld verafschuw, kan ik mij dus ook zeer wel vereenzelvigen met de mensen die achter IRA of ETA staan. Ook al hebben we niet dezelfde middelen, het doel blijft gelijk. Zelfbestemming voor het volk. EN DE TIJD DAT HET VLAAMSE VOLK ZELF BESTEMD, is gekomen.

  Stem voor VL
  Stem met gezond verstand
  STEM 1

  Vlaams-nationalist tot in de kist.

 45. Jurgen Neumann permalink
  23 mei 2010 14:57

  Nog vergeten.

  Laat ons in de nieuwe Vlaamse republiek ipv verkiezingen, jobinterviews organiseren.
  Als u en ik een nieuwe baan ambiëren, moeten wij onze capaciteiten bewijzen. Laat onze heren ministers aantonen dat zij, ongeacht de politieke strekking, de juiste mensen voor de job zijn. Het is hemeltergend dat een kinderjuf minister van werk of financiën kan worden, zonder dat zij getoetst wordt op haar kennis.
  En voldoen ze niet aan de functieomschrijving, stuur ze dan gewoon hun C4, zoals dagelijks bij anderen gebeurt.
  Politiekers moeten leren nederig te zijn en hun functie waardig in te vullen, zonder postjespakkerij en zakkenvullen.
  Kan je het je voorstellen dat een SPA minister van ontwikkelingssamenwerking aan eenzelfde tafel zit met een VB minister van immigratie, geflankeerd door een NVA minister van milieu en een LDD minister van financiën …
  En de eerste minister die boven elke partijpolitieke binding uitstijgt en het land leidt als een ervaren zaakvoerder die wordt afgerekend op zijn resultaten.

  Wat is het heerlijk om te dromen.

 46. willem Goossens permalink
  24 mei 2010 06:12

  ook deze feiten mogen wij niet uit het oog verliezen als we in het stemhokje staan!!!
  wie herinnerd zich nog dat in Antwerpen een jonge gek een kind en een vrouw dood schoot, het land stond op zijn kop, en van welke strekking men ook mag zijn, dit wordt totaal afgekeurd, maar de pulp gazetten kregen er niet genoeg van, tot vandaag worden deze feiten opgehaald , want stond zijn tante niet op een lijst van het VL belang. er werd zelfs een soort straatzang gehouden voor verdraagzaamheid georganiseerd door een onverdrlinkse junk. de jongeling werd door de linkse mangel gedraaid en kreeg de zwaarste straf. terwijl hij eigenlijk had moeten geïnterneerd worden Wie herinnerd zich nog dat een man ongestraft dood gestampt werd tussen twee tram ritten door , een jongeling dood gestoken in een station, tja dat waren nu eens accidentjes zie! het scheelde niet veel of ze waren zelf de dader. nog vele dodelijke acidentjes hadden ervoor en erna plaats gepleegd door kanslozen van ongekende en gekende oorsprong die hier komen afzien en lijden en zich met ware doodsverachting laten discrimineren,vandaag steken ze gewoon zonder enige aanleiding mensen neer met een mes in antwerpen, en dan hoort men tanghe van dienst zeggen; achteruit gesteld, geen kansen, terwijl deze soort met de meeste sociale voordelen gaan lopen . zware criminelen laten ze vrij wegens onbekwaamheid, en de politici of het geen er moet voor doorgaan, zitten in allerlei spelletjes de grapjassen aan het uithangen, als men ook al deze zaken eens doordenkt, dan vraag ik mij verbaasd af , hoe kunnen rode blauwe, en gele partijen aan de macht komen, is een Vlaming dan zo onverschillig tegen over zijn medemens, of geloven wij als een hoop kalveren de regiem pulp ? of lijden wij massaal aan dementie. ik vraag het mij alle dagen af!!

 47. PJean permalink
  24 mei 2010 10:41

  Op 13 juni zullen we ‘helaas’ weer gaan meemaken dat hetzelfde schorem op de zelfde stoelen gaat zitten, het is net als met stelende eksters, geef een schot in de lucht, ze vliegen allemaal op en 5 minuten later zitten ze allen weer terug op dezelfde plek.
  Coclusie: jammer dat het moet geschreven worden, maar Vlamingen zijn een dom klootjesvolk, houden van sprookjes en waanzinfolklore.
  Ze zien dagelijks de toenemende waanzin, het geweld, de verloedering van onze samenleving, ze worden dagelijks beroofd van hun eigen financiële middelen om een bende parasieten te plezieren en ze vinden het ook nog prachtig, ze worden dagelijks in ’t gezicht gespuugd en ze vegen het af alsof er niets gebeurd is????
  Jammer, ik kan niet meer volgen. Zeker als men weet heeft van een alternatief, nl. het afkondigen van de Onafhankelijke Democratische Vlaamse Republiek.
  Sommigen laten zich graag bang maken door huichelaars van het niveau vdlnotte, torfs, eyskens, martens, dehaene en nog wat van dergelijk waardeloos grut.
  Vlamingen geef uw stem op 13 juni aan de partij met de ÉÉN dan smijten we die ballast van ons BEEN.
  Denk aan de toekomst van onze ouders, aan onze eigen toekomst maar vooral aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen want zij verdienen niet te moeten leven in de wereld waarin wij nu leven rijk aan graaiers en naaiers, een wereld gedomineerd door brutaal barbaars geweld wat in ons land zelfs gesubsidieerd wordt!!!
  Jammer, maar ik kan niet meer volgen…..
  Mijn vader heeft me steeds gezegd: “als de vos de passie spreekt, boer let op uw ganzen”, de populatie van vossen neemt toe, kijk maar naar de cd&v, spa, groen, vld, het barst er van vossen.

 48. willem Goossens permalink
  25 mei 2010 06:00

  Al gelezen: plots krijgen verschillende politici dood bedreigingen, waarschijnlijk om compassie op te wekken, en dat de kiezer zou denken wat een helden zijn dat toch die dappere politici. En hebt ge super Belgist Alexander De Croo al bezig gehoord, nog erger dan zijn voorganger, hij wil het stempelgeld afschaffen na twee jaar stempelen , natuurlijk zitten daar een hoop profiteurs bij , de meeste doen als bijverdienste nog in wapen handel en drugs , als ge begrijpt wat ik bedoel, op de vraag : wat als de walen dat niet gaan doen, en die zullen dat niet doen, waarom zouden ze, Vlaanderen betaal toch, dan is dat maar zo zei hij met een stalen koud gezicht langst zijn neus weg, een Vlaming die een huis moet afbetalen en een gezin moet onderhouden en de pech heeft werkloos te worden , door de falingen en wegtrekken van fabrieken naar betere oorden ,veroorzaakt door vakbonden en de hoge sociale lasten, die zoekt werk, ook al vindt hij niet direct werk in deze crisis, dus na twee jaar word hij door rijk zeuntje De Croo gebombardeerd naar het OCMW , dus weer maar Vlaamse discriminatie, zoals de verdeling van de flitspalen. van die rijke Belgistische familie de croo moet een gewoon burger niet veel verwachten, pere de croo rijdt met zijn paard door zijn landerijen dromend over de achtiende eeuw. of neem nu een ander blauw geval het zeuntje van De Gucht die de kruisbeelden wil verbieden, zijn deze omhoog gevallen dikke nekken die het woord armoede niet eens kennen, het soort leiders dat Vlaanderen wil??

  • PJean permalink
   26 mei 2010 19:22

   Als morgen dergelijke huichelaars aan mijn voordeur zouden staan om te bedelen voor mijn stem dan beschouw ik zoiets als een bedreiging voor mijn veiligheid en mijn samenleving want ik ben nog steeds van mening dat verraders van eigen volk opgesloten moeten zitten.

 49. willem Goossens permalink
  26 mei 2010 22:07

  Volgens de peilingen zou de NVA de grootste partij worden, ook ten koste van het Vlaams belang kiezers, spijtig maar goed, dat is democratie, al heeft deze partij de kastanjes uit het vuur gehaald, maar ik hoop, dat de NVA niet dezelfde streken gaat uithalen zoals de VU toen ze naast hun schoenen liepen om dan als een zeepbel uiteen te spatten. De andere partijen steigeren, hun laffe aanvallen op de NVA spreekt boekdelen, ze zijn waarschijnlijk nu al aan het beraadslagen in welk cordon ze de NVA kunnen steken, MAAR als ze de grootste partij worden hoop ik op samenwerking met het vl.belang , zo kunnen ze de Vlaamse verzuchtingen waar maken, en de arrogantie van de franstaligen a la mangain en madame NON breken, presenteer hun bij een overwinning de rekening en laat België dat ons jarenlang uitgebuit vernederd en vervolgt heeft, ontploffen in het gezicht van de Belgisten ,meelopers VAN VLAAMSE OORSPRONG en francofonen.

 50. willem Goossens permalink
  27 mei 2010 05:35

  Nog steeds stellen de franstaligen hun madame non op, nu weer in verband met de nummer platen van de wagens, ook stellen ze hun eisen over de politieke debatten,” zonder vl.belang” krijsen ze hooghartig , natuurlijk durven ze geen debat aan met het Vlaams belang, het is de enige partij die de harde werkelijkheid in hun gezicht durft slingeren, waar ze geen verhaal tegen hebben, natuurlijk willen ze allen debateren met de tamme en de makken , maar de uitslag van de verkiezingen zou ditmaal wel eens voor hun verkeerd kunnen uitvallen, en moeten ze onderhandelen met de NVA, maar bang afwachten hoe deze met het vertrouwen van de vlaamse kiezers zullen omspringen, zullen ze voor de vlaamse eisen gaan of voor de macht en de poen, of zullen we weer een ontgoocheling rijker zijn, en is Vlaanderen gedoemd om in de Belgische ketenen vast geklonken te blijven, terwijl andere europese landen zich splitsen in een vredige boedelscheiding en door europa aanvaard worden als onafakelijk land.

 51. Arminius permalink
  28 mei 2010 15:23

  Hoe fijn een échte Vlaamse Onafhankelijkheid en het opblazen van de historische fout België ook klinken, en hoe positief men de voortekenen ook interpreteert, iedere nuchtere mens moet en zal zich realiseren dat het ook nu weer “niks van dattum” zal zijn. Daarvoor is de verwevenheid en de afhankelijkheid van héél veel Vlamingen met de traditionele partijen en hun tentakels té groot. De stap naar Onafhankelijkheid impliceert ook dat bastions zoals de vakbonden, de mutualiteiten én zelfs de rechterlijke macht (wie sprak daar over scheiding der machten? Droomt u maar duchtig verder!) plots in chaos gaan vervallen gezien hun politieke connectie. En dat schrikt af. Decennia van “ons-kent-ons” politiek hebben een monster gecreëerd dat enkel nog kan verslagen worden door het te doden, en dat impliceert geweld.
  Ik hoop “begot” dat ik me vergis, maar ik denk/vrees dat Vlaamse Onafhankelijkheid nooit op vreedzame wijze verkregen zal worden. Met dank aan onze eigen Vlaamse volksverraders.

 52. willem goossens permalink
  1 juni 2010 16:08

  Ze zijn zo lief voor elkaar in hun gewauwel dat voor debatteren moet door gaan, ze voelen blijkbaar nattigheid, onze Vlaamse super politiekers, leterme tegen van De lannotte . “niet waar collega ” ja zeker collega” ik dacht op een gegeven moment dat elkaar zouden omhelsen, ik pinkte een traan weg van (h)ondroering. En hooghartige koningin marian bombardeerde zich zelve reeds tot première.
  als ze het haalt neem van mij aan dat er enorme toegevingen zullen gedaan worden voor wat borrelnootjes, de vette vis zal voor de Walen zijn, niet tegenstaande dat Vlaanderen vandaag kreunt onder druk en de eeuwige “NON” van de franstaligen, zijn ze zoals van oudher reeds hun postjes aan ’t verdelen, dan kan het jarenlange zeveren tussen het vreten van enorme maaltijden en zuipen van dure wijnen herbeginnen. terwijl dit francofoon land aan ’t weg rotten is, en Vlaanderen in haar val meesleurt.
  hopelijk doen de Vlamingen eindelijk hun ogen open. of zijn wij echt een DOM klootjes volk???
  de sjeven hebben blijkbaar geen greintje schaamtegevoel, hoe durven ze hun uitgestreken sm…nog in de media tonen.Deze politieke klucht is uniek in gans Europa.

  • PJean permalink
   3 juni 2010 19:22

   Willem,
   In Nederland is het geen haar beter met dat links zootje ongeregeld.
   Postjes en poen, daar is het ze allemaal om te doen.
   En ‘de menschen’ die soppen het zich maar op, nota bene, daar kiezen ze ‘de menschen’ zelfs voor!
   Ik kan echt niet meer volgen.

 53. willem goosens permalink
  9 juni 2010 07:21

  Bart de Wever is nu de gebeten hond , hij moet de financiele wereld sussen, toen de regering van niemendal jaren lam gelegd werd door de franstaligen hoorde men de financiele wereld niet, zweeg het buitenland, maar vandaag nu de andere partijen de hete adem van de NVA in hun dikke nekken voelt jutten ze de buitenland se pers op die er geen jota van verstaan van wat hier reilt en zeilt.
  wat moet Bart de Wever nu het gevoel hebben dat de kopstukken van het Vlaams belang al jaren hadden, nu moet hij toch ook voelen hoe een cordon zich omsluit rond zijn naam en zijn partij.
  hij zal niet langer de tv veddette meer zijn in de BRT spelletjes .
  Dagelijks zijn ze bezig over Bart en zijn partij en hun aan ’t demoniseren , men haalt er zelf filosofen en proffen bij die hun zegje komen doen. Laat Bart nu dertig percent halen, dan nog zal zijn partij zoals het belang aan de kant moeten staan, als de franstaligen Vlaams grond gebied opeisen, of een corridor willen naar wallonië dan hoort men het buitenland niet. maar het voorstel van Bart De wever om van het geld verslindende corrupte Brussel een gewone stad te maken onder beleid van beiden gemeenschappen dan is het hek van de dam. alleen een zachte revolutie zal het probleem oplossen , dat europa dat nu wil of niet, na een mogelijke onafhankelijkheid zullen de gemoederen bedaren, en zullen de Walen hun Naziale verovering drang temperen. dan pas zullen de grenzen definitief vastliggen. Maar de NVA zal bakzeil halen, het verraad zit ingebakken bij onze politici, en de overmacht veel te groot, ik heb nooit anders geweten. en wie op de staatsleningen van den Belgiek gegokt heeft is zijn centen voor mijn part dan dan maar kwijt. laat voor deze laatste de Belgische vaderlandsliefde de bovenhand halen als een laatste opoffering.de weg naar Parijs blijft altijd open voor de echte “pelgen”. en terwijl we toch goed bezig zijn en orde op zaken aan ’t stellen , geef het enorme fortuin van laken terug aan de bevolking van Kongo, die door den Belgiek ge martelt en als slaven gebruikt werden om de ooit grootste een Racist te verijken. waarom denk ik toch vaak aan frankrijk en de guillotine van enkele honder jaren geleden.

 54. willem goosens permalink
  14 juni 2010 06:42

  Het moet zeer doen bij de Belgische regeringspartijen, maar wat mij verbaasd is dat Bart De Wever zijn hand uitsteekt naar de grootste maffiose corrupte partij van dit onland, de PS. Dus ongeveer veertig % NVA en Vl Belang wil het profitariaat België weg. en ze kunnen het niet laten beledigingen te uitten He , Genez vergeleek Bart met boer charel onder een salvo van een idiote lach, had ik van Bart geweest ik had haar opmerking beantwoord dat ze een heus paardebakkes heeft. na elke verkiezing komt hun ware gelaat boven .
  ergens kan ik een strategie ontwaren van de NVA laat de Walen nu de kastanjes maar eens uit het vuur halen en wij op tijd en stond NON zeggen .maar geloof mij de Walen hebben geen enkel verantwoordelijksgevoel, ze weten dat uiteindelijk de Vlamingen bakzeil zullen halen en dat ze nogmaals bediend zullen worden op hun wensen, het is nu aan de NVA om voet bij stuk te houden, eerst de splitsing van BHV zonder toegevingen en dan een staats hervorming,zonder teveel toegevingen. Maar den belgiek en het hof zal nu eens laten zien wat een Vlaamse stem waard is zie! geen bal, geen jota, gewoon niks. in de verdorven politiek Waalse geesten is men nu al een cordon rond de NVA aan ’t smeden. en het Vlaams belang dat alle verenderingen van de wereld moest ondergaan is de grootste verliezer van een ondankbaar Vlaanderen.
  Blijft Bart vissen in de stinkende vijver van de Belgische kleur partijen zal hij roemloos tenonder gaan.

 55. willem goosens permalink
  2 augustus 2010 05:49

  probeer maar een uw politieke mening kwijt te geraken in de dagelijkse regiem pulp, als je ietsje te fel van leer trekt tegen het regiem kom je op een zwarte lijst te staan, zelfs gematigde meningen komen er niet in, alleen als ge eens kommentaart geeft over iets heel anders pronkt uw mening in hun pulp,
  en dat is reeds jaren zo, alle kranten heb ik al heel lang eruit gegooid, ze zijn niets een waard om als sch…papier op een wc te hangen. en het is zonde voor de bomen die er in verwerkt worden. alleen het palieterke is nog het lezen waard. ook ander linkse pulp die de waarden en zeden aan hun laars Lappen en een stinkene pandemie verspreiden kennen geen grenzen meer in hun degoutanterijen.

 56. Johna24 permalink
  2 mei 2014 22:07

  Well I really enjoyed reading it. This information procured by you is very practical for correct planning. fckkeefedfbe

Trackbacks

 1. Citaten v/d dag – 15/05/10 « Rudi Dierick's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: