Skip to content

Een verloren generatie in een falende staat

13 augustus 2011
by

Julien Borremans

Er is een burgeroorlog in Groot-Brittannië aan de gang. Jongeren plunderen en branden. Aanleiding is een jongeman die door de politie werd doodgeschoten. Maar de rellen komen niet plots uit de lucht gevallen. De onlusten gisten sinds lange tijd in de grootsteden, waaronder London, een aantal jaren geleden Parijs, en binnenkort misschien Brussel, Antwerpen, Gent of  Charleroi. De relschoppers – stadsguerrillero’s met facebook en GSM – kennen geen angst. Terwijl ze aan het plunderen waren, pasten ze rustig de schoenen die ze wilden meenemen of maakten ze nog een praatje met bevriende plunderaars. Waarschijnlijk bespraken ze de ingrediënten die ze nodig hadden voor hun avonddiner, met passende wijn. De politie – volksvriend nummer 1 – wist niet waar ze het had. Ze liepen de feiten achterna als een kip zonder kop. De agenten – enkel gewapend met een wapenstok – werden door de schaterlachende relschoppers van hier naar daar gestuurd. Heel London hebben ze gezien.

De meeste kenners wijten de onlusten aan de groeiende sociale kloof tussen de paupers en de betere middenklasse. Kansarmoede, vroegtijdige schooluitval, langdurige werkloosheid en uitzichtloosheid vormen de grote oorzaken. De schuld wordt steevast bij de overheid gelegd, die enorm moet besparen omwille van de bankencrisis van afgelopen jaar. De ‘kapitalistische aasgieren’ gingen toen met heel wat miljarden euro’s lopen waardoor momenteel op de sociale uitgaven moet worden bespaard. Dat zint niemand, zeker als je weet hoeveel miljoenen euro’s aan de vingers van de zelfvoldane CEO’s blijven hangen.

Dat is maar een halve waarheid. De onruststokers zijn jonge boefjes en criminelen die sinds jaren actief zijn in hun achterstandswijken. Ze zijn tussen de 15 en de 20 jaar oud, genieten een gebrekkige opvoeding en bakken er op school niets van. Ze verlaten de school zonder diploma en vegeteren dan jaren op de sociale zekerheid. Werken doen ze niet, kunnen ze niet. Ze beschikken over gebrekkige vakcompetenties, meestal over geen, en hun attitude is compleet onaangepast. Hun discours is opgebouwd rond uitsluiting, een fundamenteel gebrek aan kansen en de rijken die zowat met alles gaan lopen. Hun directe omgeving leeft al jaren van de sociale zekerheid. Een laag zelfbeeld vormt zowat de hoeksteen van hun ongedurige vlucht in roesmiddelen en agressie. Zowel de ik- als de gewetensfunctie vertonen opvallende leemten en vergroeiingen: ongedurigheid, ontremd, ongecensureerdheid, een algemene lustinstelling en zwakke sociale prestaties zijn hiervan de voornaamste symptomen.  De bestaande relaties worden conflictueus beleefd. Hun directe omgeving wordt geterroriseerd. Een voorbeeld daarvan zien we in de Seefhoek. Ook daar loopt de politie de feiten achterna, terwijl de moegetergde inwoners het recht in eigen handen neemt.  

Dezelfde ontwikkelingen zijn ook in onze grootsteden aan de gang. In Brussel en Antwerpen leven heel wat – meestal allochtone – jongeren op de rand van de werkelijkheid. Narcistisch zoals ze zijn, zijn ze enkel met hun eigen realiteit bezig. Ze zijn niet in staat om in termen van een langetermijnperspectief te denken. Meestal zijn het jonge verwende prinsjes met blackberry die hun lusten en behoeften onmiddellijk willen bevredigen, ook al moeten ze anderen daarvoor terroriseren. Dan brandschatten ze hun – meestal allochtone – omgeving.  Hun referentiekader is primitief, antagonistisch en agressief, hun gedrag al evenzeer.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Uiteraard is er een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar deze is niet enkel te verklaren vanuit hun sociaaleconomische achterstand. Net als in Brussel is de jeugdwerkloosheid in Groot-Brittannië: twintig tot vijfentwintig procent. De problemen zijn navenant. Zo moest het reclamebureau BBDO – gevestigd in Molenbeek – in maart van dit jaar de benen nemen. Het personeel kreeg dagelijks te maken met sack- en carjacking. Vrouwelijke medewerkers werden – op kosten van het bedrijf – door taxi’s naar en van het werk gevoerd. We zwijgen dan nog over de talloze inbraken waar het bedrijf mee te maken kreeg. Burgemeester Moureaux verklaarde in de krant dat ‘dit debat gebaseerd is op leugens’. Bij het horen van zoveel grofheid stond het personeel van BBDO met mond wagenwijd open. Ze publiceerden een verontwaardigde open brief. In Vlaanderen kreeg deze problematiek ruime aandacht, maar in Le Soir werd er GEEN woord aan gewijd. Je moet maar durven.

Moureaux en het jonge gespuis van Molenbeek vormen twee handen op één buik. Hij blijft aan de macht dankzij hun stem. Ze klagen samen de achterstand aan, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun sociaaleconomische desolaatheid. Kort voor het vertrek van BBDO had Moureaux nog hooghartig extra politieagenten geweigerd die door minister Turtelboom werden aangeboden. De ‘weinige problemen’ die er in Molenbeek zijn, kon hij wel alleen aan. Intussen wordt er geen enkel bedrijf nog bereid gevonden om in Molenbeek te investeren in werkgelegenheid, net omdat de meest primaire vormen van veiligheid niet kunnen worden gegarandeerd.

 

Socialistisch beleid = sociale puinhopen

Net als bij ons moet de regering in London jaarlijks duizenden buitenlanders binnenlaten om de knelpuntjobs ingevuld te krijgen. De vele allochtone werklozen vinden de weg maar niet naar de vele duizenden openstaande betrekkingen, of naar een arbeidsbemiddeling die hen dan nog een duur opleiding- en tewerkstellingstraject aanbiedt.

In Groot-Brittannië is Labour jarenlang aan de macht geweest. Sociale programma’s werden opgestart, maar de resultaten bleven uit. De situatie is vergelijkbaar met die bij ons. De socialisten zijn altijd wel ergens in een regering aanwezig, maar bakken er niets van. Dure onderwijs- en tewerkstellingsprojecten leveren amper resultaat op. Grenzen werden opengegooid. Het was een lachertje om de Belgische nationaliteit te verwerven. Ook de verplichte integratie valt weinig ernstig te nemen. Een grootstedenbeleid verdient amper aandacht. Brussel is een voorbeeld van een wanbeleid, waar dorpspolitiek de gangbare norm is. De socialisten staan wezenloos op de problemen te kijken en steken dan maar de schuld op een falend beleid, terwijl ze er zelf deel van uitmaken. Je moet maar durven.

De puinhoop is enorm. Neem nu het onderwijs in Brussel. De schoolse achterstand van de gemiddelde allochtone jongere is enorm en bedraagt gemiddeld minstens 2 jaar. Ook op het vlak van de talenkennis is de achterstand groot. Deze jongeren spreken geen enkele taal naar behoren. Thuis spreken ze een andere taal dan op straat – meestal Frans – en op school – Nederlands.  Het taalverwervingniveau van een achttienjarige allochtoon in het BSO – 80% van de allochtonen zit in het BSO – staat ongeveer gelijk met die van een twaalfjarige in Vlaanderen.  Tel daarbij de achtergrondcriteria – zwakke sociaaleconomische situatie, anderstalige ouders… – en het plaatje is compleet.

In vergelijking met het Franstalige onderwijs is het Nederlandstalige dan nog een feest. Het onderwijsniveau is bedroevend en het Nederlands behoort amper tot het curriculum. De meeste jongeren stromen ongekwalificeerd uit en hebben amper uitzicht op werk. Ze vertoeven grotendeels in de werkloosheid, leven van een uitkering en van wat zwartwerk. In Molenbeek is ongeveer 60 tot 70% van de allochtonen werkloos.

Een beleidsmatige aanpak is er amper. Brussel verpaupert en heeft geen geld voor een beleid. Duurbetaalde minister, parlementairen, schepenen… zijn er zeker. Een lichte kentering is merkbaar. Sinds kort worden jongeren gestimuleerd om ook in de Rand rond Brussel werk te zoeken. Zaventem is immers een economische groeipool. Veel kunnen ze niet gaan uitrichten, want de kennis van het Nederlands of Engels is bijna onbestaande. Dan hebben we het nog niet over hun mentaliteit gehad, wat mogelijks nog meer te wensen overlaat. Er wordt hen weinig tot niets in de weg gelegd, laat staan dat er eisen aan worden gesteld, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Deze jongeren beschikken amper over een arbeidsattitude. Op het Brussels niveau heeft men daar weinig tot niets aan gedaan.

Het is een illusie te denken dat die verpaupering zonder gevolgen blijft. De hoge concentratie werklozen en de vele slecht betaalde en minderwaardige jobs in bepaalde segmenten van de samenleving leiden tot een vernietiging van het sociale weefsel en tot sociaaleconomische en culturele gettovorming. Er ontstaan eilanden van armoede en integrisme in onze samenleving.

De kloof tussen laaggeschoolden en beter geschoolden wordt aangevuld met die tussen allochtonen en autochtonen.

Er is een spectaculair verval van de (verzorgings)staat. De overheid krijgt het steeds moeilijker om haar kerntaken uit te oefenen. Justitie, financiën, tewerkstelling, grootstedelijk beleid, integratie van nieuwkomers, migratiebeleid, pensioenen… zijn hoofdbrekers. De Westerse staten zijn op achtervolgen aangewezen.

Kunnen wij daar iets aan doen? Maar zeker. Eens Vlaanderen onafhankelijk is kan het zich organiseren op maat van de internationale uitdagingen. Het kan dan het Beieren of het Zwitserland aan de Noordzee worden. Maar om dat te verwezenlijken zullen alle Vlaams-nationale krachten zich grondig moeten bezinnen. Met het doel is niets aan de hand, over de middelen en de te volgen weg des te meer.

Julien Borremans

Advertenties
6 reacties leave one →
 1. Jean permalink
  13 augustus 2011 13:40

  Voor AL deze ellende zijn er 3 groepen verantwoordelijk:
  1- het totaal onbekwaam én misdadig graaiend LINKS beleid.
  2- de EU instellingen met haar open grenzen beleid én ongebreidelde toestroom van vreemdelingen, een probleem wat MOET ontploffen én ZAL ontploffen.
  3- de vreemdelingen zelf door zich niet aan te passen aan ONZE samenleving, hun gewelddadig gedrag én hun waanzin nalopend gedrag.

  • Erik permalink
   13 augustus 2011 16:08

   Dat wil ik grotendeels beamen Jean.

   Ons kostbaar sociaal weefsel is de laatste jaren onder steeds toenemende druk komen te staan. Daar waar een beleid dat rechten en plichten naast elkaar plaatst nodig was kregen we ‘gelijkheidswaanzin’.

   Een pluim voor Julien trouwens! Prachtige tekst van iemand die hier zeer veel van weet! Ik deel misschien zijn oplossingen niet, zijn analyse is ongelooflijk goed.

   Voor mij mag de link met migratie gerust meer in de verf gezet worden omdat alzo ook de oplossing remigratie terug kan aangegeven worden. Dat laatste is m.i. nodig omdat de Westerse wereld niet bij machte is geweest om de huidige asielstromen te absorberen. Volledige wijken kregen te maken met dramatische verloedering. Wie autochtoon was en het zich kon veroorloven trok weg; wie bleef liep het risico meegezogen te worden.

   Een hele generatie is zo verloren aan het gaan. Definitief verloren. De immigratiedruk is daarom het eerste wat van de ketel moet. Daarom is een terugkeerbeleid samen met gesloten grenzen nodig. Pas dan kan men wijken terug leefbaar maken door een gezonde sociale mix te promoten.

   Het taboe daarvoor eerst moet gebroken worden is het taboe dat zelfs door Dewever mee in stand wordt gehouden, namelijk het taboe dat migratie nodig is om onze vergrijzing op te vangen. Het Rapport Busutill dat in Europa werd gestemd met steun van ALLE partijen op het VB na moet m.a.w. dringend ongedaan gemaakt worden.

   En ja; zoals Julien het zegt; van België hoeven we niets te verwachten… Ik voeg daar aan toe; van Europa evenmin. De Vlaamse onafhankelijkheid is nodig, en snel. We hebben al genoeg tijd verspeelt met het participationisme!

  • Jos Welters permalink
   19 september 2011 13:49

   Jean heeft in enkele regeltjes een groot en complex probleem samengevat . Zelfs diegenen die niets van politiek kennen maar wel gezegend zijn met een normaal iq moeten dit kunnen begrijpen . Zelf kan ik geen enkel tegenargument bedenken .

   Jos

 2. Jean permalink
  13 augustus 2011 17:37

  Erik,

  Als aanvulling op uw reactie zou ik u willen aanraden even naar Google te gaan en daar de naam Gerald Celente in te tikken.
  Op een bepaald moment zult u het artikel “Apocalyps 2011 niet meer af te wenden” vinden.
  De meeste artikels zijn in ’t Engels maar dat zal wel geen probleem geven denk ik.

 3. 14 augustus 2011 05:26

  Inderdaad, Heer Borremans,

  ‘Eens Vlaanderen onafhankelijk is, kan het zich organiseren op maat van de internationale uitdagingen.’ Onze eigen Vlaamse mensen zie ik nog wel uit dit moeras kruipen – er zijn nog Vlaamse jongeren die hun schouders ergens willen onder zetten – maar als we het met België moeten doen, geef ik mij liever meteen over. En dan zwijg ik nog van Brussel, want om dat op te ruimen, is er een wel zeer krachtige hogedrukreiniger nodig.

  Een groet!

  De Drs.

 4. Nemo Xeno permalink
  15 augustus 2011 13:32

  @ aan een verloren generatie die alsnog met allen kan winnen

  @ Jean : tja : BENT U WAKKER GEWORDEN? Wat moet komen, komt ooit wel eens.

  Inderdaad, de totale implosie van een wereld die meent dat er geen grenzen aan de groei zijn en die totaal verkeerdelijk steeds spreekt over vooruitgang, terwijl ze in feite een achteruitgang genereert t.w. een ontmenselijkte, geautomatiseerde zelfmoord-samenleving en zu nu in feite – willens nillens tegen haar eigen in :
  1. een verplichte STOP van een soort arrogantie bewerkstelligd heeft én
  2. een zeer bewuste reactie heeft doen ontstaan van steeds een groter wordende groep mensen op een misbegrepen “evolutie” of ‘ontwikkeling”.

  Er komt een Nieuwe Wereld aan die zal bestaan uit een resultaat op basis van het leren redelijk-rationeel kiezen tussen mixvormen van “low technology” en “high technology”. Immers : sinds WO I en II (in feite moet ik zeggen ‘wijtend aan WO I en II’) zijn we de slaaf geworden van een opbodpolitiek (the run of the fittest) waarbij uitvindingen op technologisch vlak elkaar te snel hebben opgevolgd waardoor nieuwe ontwikkelingen snel ‘ (ver)oud(erd)’ waren én te snel werden afgevoerd als zijnde ‘niet langer nog relevant’… wat in feite totale nonsense is maar waarbij het elkaar de loef willen afsteken enerzijds en ook de imago-industrie anderzijds een grote verantwoordelijkheid dragen (idem dito de grote mediaconcerns en de perswereld)… om zulks soort leefstijl te hebben voortgebracht.

  Ik zie – op het einde van deze groter wordende bewustwording – steden ontstaan die ik RETROFUTURISTISCH wens te noemen m.a.w. die in hun huizen/stedenbouw en totaalurbanisatie een mix gaan zijn van authentieke “oude dorpen”, “middeleeuwse steden” maar dan her en der in een nieuw kleedje gestoken en dit dus door een “RETHINKING EVOLUTION IMPLEMENTATION” waarbij bvb. electriciteit op basis van windenergie alleen nog gebruikt zal worden daar waar dat echt nodig is en tevens electronica niet langer nog in dienst zal staan van een ontmenselijkte automatisering maar enkel efficiënt en mensvriendelijk-doordacht zal worden toegepast. We zullen de herinvoer krijgen van sematone, semafoon en semidigit waarbij deze technologieen met hun “beperkingen” zullen worden vergeleken met de hypermodernste Blackberry die als nadeel heeft : “overcommunicatie” en “defficienties” alom…

  Paarden en postkoetsen – en zelfs o.a. postduiven en de heliograaf – zullen weerom het levenslicht zien en zullen in en doorheen een hybride NEW RETROFUTURISTIC LIFE STYLE het levenslicht gaan (her)zien… Er is nu – met onze hedendaagse technologie – teveel RUIS en dus immens veel info-overkill die nodeloze bullshit genereert… De nodeloze behoeften zullen – via een pacificale RECONVERTIE – omgeswitcht worden… Op alle niveaus van het samenleven zal men het ‘samenleven’ zelf, de ‘innovaties’, de ‘technische hoogstandjes’ enzomeer – wat steeds verkeerdelijk als ‘automatische vooruitgang werd beschouwd – moeten gaan heroverdenken” en “herevalueren”…

  Wat te denken van de herinvoer van “oude zeilschepen met elektro-motorvoorziening die enkel wordt ingezet als het windstil is”… Inspirerend en echt uitdagend, niet? Op alle vlakken dient op die manier ALLES heroverschouwd, herdoordacht, hergeorganiseerd en hermaakt te worden…

  Het dictaat van de petrochemie loopt op zijn laatste benen en met haar al het plastic-zwerfafval dat onze aarde teistert. WE zullen dat boeltje moeten gaan opruimen. Zijzelf (de petrochemische reuzen) zullen de RECONVERTIE als charme-offensief van binnenuit hun eigen gelederen moeten gaan organiseren anders navigeert deze wereld zich inderdaad naar een soort apocalyptisch ‘Atlantis’-doemscenario, m.a.w. naar een situatie waarin de techneutische ontwikkelingen dito ‘vooruitgang ?!?’ finaal de ondergang van de wereld bewerkstelligen. En – wie weet – heeft deze blauwe planeet al even zovele op- en ondergangen gekend waarbij alle tekens van voorgaande beschavingen genadeloos totaal werden weggevaagd…

  Vlaanderen dient hierin – zoals haar ‘PRIMITIEVE ZIENERS’ – terug te leren denken in functie van duurzaamheid (en dus mét SPIRIT) i.p.v. als een domme bolleboos de neoliberale Zwarte Piet-kaart te blijven trekken onder het mom van ‘mee te doen aan de internationale uitdagingen waarop het zich toch zo vaak beroept op deze website’… Res Publica trekt hierin totaal de verkeerde kaart. Men zegge het door in de hoop dat elkeen eens voorgoed wakker wordt. Kies eerder voor een Joker… en help ook alle Multatuli-Volkeren terug in het zadel en verdien via deze REDEMPTION-GOEDE DOEL ACT terug de harten van zowat alle Vlaamse mensen en maak totaal nieuwe bondgenootschappen, te beginnen met Wallonië en Brüxsel in een totaal andersglobale wereld.

  Europa – en jullie internationale uitdagingen, gedicteerd door de wisselkoersen en het misdadige beurssysteem – is op sterven na dood… Het andersglobalisme krijgt finaal gelijk. Alle oude ISMEN hebben gefaald. Het wordt hoog tijd om dat in te zien. Wat nu in London gebeurd is nog maar een voorsmaakje van wat er nog te gebeuren staat in 2011 en vooral in 2012. Het is 12 vóór 12 in de 21-ste eeuw. De mensen dienen geleidelijk aan hun geld van de banken te halen en direct te herbeleggen in totaal andersglobale banken die ethisch handelen i.f.v. ‘leven en een plek voor iedereen’. Maar misschien doen de conventionele banken direct mee én doen ze van binnenin aan een echte RECONVERTIE. (dat evenwel geen veinzerij mag zijn… Noch die tijd noch die luxe hebben we. Laten we hopen dat elkeen mee doet. Anders is de collaps en de daarop volgende chaos compleet en daar wordt niemand beter van. Een directe georganiseerde reconvertie is het enige dat dient te worden uitgevoerd.

  Wat is het alternatief? Een onderscheid maken tussen ubermenschen en untermenschen (en dus een schifting voorbereiden tussen zij die mogen blijven leven en zij die moeten verdwijnen? : een speelfilm heeft dat thema een aantal jaren geleden uitgetekend in de vorm van grote Arken-voor-de-allerijksten). Uiteraard is dat een retorische vraag waar ik voluit NJET op zeg. Ziedaar het door mij – en vele anderen – zo gevreesde cryptonazisme dat al verscheidene decennia lang onderhuids aan het broeden is.

  Vlaanderen moet voor het andersglobale kiezen. Ik zie enkel Vlaanderen in dat gesternte herrijzen. In elk ander geval kan worden gesteld : vooraleer én Belgie en Vlaanderen – die elkaar neerwaarts blijven betriggeren – voorgoed vergaan.

  RES PUBLICA – en met hen centrum-rechts idem dito David Cameron én Bart De Wever : wordt eens wakker, ja!

  Ik hoop dat deze website zo lucide is dat ze deze tekst toch zal publiceren.

  Herwin hiermee terug ‘de goede zaak’ van de wat als slaven behandelde Vlamingen van vóór wereldoorlog I. Wees een voorvechter van vrijheid en recht van leven voor iedereen, en nu meer dan ooit ook voor de verpauperde Brusselaar én Waal maar wel met intussen een Zwitserse taalpacificatie! En sta een echte Godsvrede voor, ook met de Islamieten. We hebben immers van elkaar van alles te leren en dienen elkaars domheden toch niet te gaan copiëren.

  Jullie zijn tot op heden het verkeerde varken aan het slachten! En finaal moeten er geen ‘varkens’ zijn. Immers : switch elkeen om in één en dezelfde begeesterende droom.

  Staak en STOP jullie kritiek op mensen die in grote lijnen ook wel gelijk hebben en stop jullie beperkte regionale denken dat niet gegrond is in een wereldvisie maar enkel teveel en gelimiteerd alleen zichzelf kent en enkel “the run of the struggle for life of the fittest’ wil blijven lopen, waardoor finaal niemand wint maar iedereen verliest. Wat is daar nu uitdagend aan? Het sociaal-darwinisme is totaal nefast. Bouw daaruit geen politiek systeem uit want dat zal steeds laakbaar zijn en aanleiding blijven geven tot revoltes.

  Het wordt tijd dat de Koekoek overal haar gedropte eieren laat uitbroeden waardoor deze pacificale revolte vanuit elk soort van NEST kan worden gevoerd en finaal zegevieren kan en zulks dus zonder slag of stoot of geweld maar enkel door inzicht en een totaal pacificale RECONVERTIE-ALS-CHARME-OFFENSIEF van de machtigen die finaal tot inzicht zijn gekomen. Gratie is iets dat men door existentiële wilskracht en al haar daden kan verdienen. Dit is geen pathetiek maar enkel een uitnodiging om eens heel ernstig na te denken hoe het nu verder moet met deze blauwe planeet en elke regio hierin.

  Een RES PUBLICA vanuit een PRIVAAT engagement van elkeen : dit stellen wij aan jullie voor. Doen jullie mee?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: